1. cengiz ertem'in ''andre gide ve dostoyevski'de ikilik temasi üzerine düşünceler'' adlı makalesi ilgimi çekince paylaşayım dedim.

  özet
  insan kişiliğinde ikilik olgusu fantastik edebiyatın el attığı önemli bir konudur. bu konu aynı zamanda hoffman'ın dışında james hogg, dostoyevski, edgar allan poe, oscar wilde, andré gide, stevenson gibi yazarlarda da yer almıştır. insanın ikinci beni onun genellikle hoşlanmadığı yönünü gösterir. bunun dışında bu ikinci benlik, alınan eğitimin, ailede yaşanan olayların, çocuğa verilen terbiyenin etkisiyle insanın farklı yaşamsal yönlere sapmasından da kaynaklanabilir. andré gide zıt kutupların insanı olarak bilinir. onun karakterindeki bu ikilik, ruh ve düşünce dünyasını kaplamış ve yapıtlarında yerini bulmuştur. yapıtlarında ve özyaşamında, püriten ve paien eğilimlerin çatışmasını, incil'in ve helen kültürünün savaşımını, klasik kesinlemeler ile romantik atılımların çelişkisini görürüz. gide bu yönlerinin de etkisiyle katı kuralcı edebiyat görüşlerine karşı çıkmış, bireyin kendine özgü değişken yapısına saygı göstermiştir. bu nedenle dostoyevski'nin kişilerindeki değişkenliğe hayranlık duymuş, bireysel özgürlükler çerçevesinde kutsamıştır. andré gide zıt kutupların insanı ve yazarıdır. andré gide'e göre insan bu zıt kutuplarını bir kenara iterek ya da bunları simgeleyen benliklerini dışlayarak, bir diğer değişle ikinci beninden ayrı yaşayamaz. içinde onun varlığıyla, onunla birlikte, dengeli bir bütün oluşturarak sürdürür yaşamını. içinde karşı dengesi olmayan kişi insansal niteliğinden de uzaklaşmış olur. andré gide'in ruhsal yaşamındaki bu iki kutup tanrının ve şeytanın simgelediği kutuplardır. gide dostoyevski'nin karakterlerinde ikilemleri ve zıtlıkları gördüğü için rus yazarı önemsemiş ve onun fransa'da tanınmasını sağlamıştır. dostoyevski'yi andré gide'in optiğinden ele almak iki yazarı sağlıklı değerlendirmenin ilginç bir yoludur. gide'in dostoyevski'de benimsediği en önemli öge rus yazarın kişilerinin ruhsal yapısıdır. dostoyevski'de önemli olan bütün ikilemlerin aynı anda yaşanıyor olması ve kişilerin kendi ikili benliklerinin farkında oluşlarıdır.

  makale
  insan kişiliğinde ikilik teması fantastik edebiyatın el attığı önemli bir konudur. bu konu hoffmann’ın dışında james hogg, chassimo, dostoyevski, edgar allan poe, oscar wilde, andrc gide, robert l. stevenson gibi yazarlarda da yer almıştır. hoffmann insanın, kendi kişiliğinin karanlık yönleriyle savaşımını ortaya koyan ilk yazarlardandır. “eş insanlar (doppelganger), çift bilinç gibi psikiatrik konular hoffmann’ın aktüel kitaplardan edindiği bilgilere dayanır” (aytaç, 1974:193). insan kişiliğinde ikilik kuramlarının temelinde insanın ruh ve madde olarak ikiye ayrıldığı inancı yatmaktadır.

  bu noktada psikanalist otto rank’dan söz edecek olursak diyebiliriz ki sigmund freud’ün yakın meslektaşlarından biri olan rank’ın çalışmalarıyla psikanalizde ağırlığını duyuran ikilik olgusu, insanın, içinden söküp atamadığı öteki kavramıyla ilişkilidir. ikilik olgusu otto rank’a göre “insanın ruhunun derinliklerinde yatan bir duygunun su yüzüne çıkmasıdır; bireyin kendi özbenliğiyle olan ilişkilerini gösterir” (rank, 1999:5). insanın bu öteki beni, ya kendisinin olmak istediği kişidir ya da kişinin genellikle kötü olarak nitelendirilen yönündeki gücün dışlaştırılmasıdır. ikinci benin dışa vurulması insanın ikilemini, kendi bilinciyle savaşımını, iyi ve kötü arasındaki çatışmayı simgeler. kendi kişiliğinin ikinci yönüyle karşılaşması insanı genellikle huzursuz eder. iki kutup arasında kalmak, bir bocalamayı gösterir; daha doğrusu, iki karşıt yönü birlikte yaşamak ve böylece bilinç altındaki bazı olguları keşfetmek ya da sezinler gibi olmak tekinsizlik yaratan olgulardır. freud çift kişilikli olmayı, kişilik bölünmesini, kendi ikiziyle karşılaşmayı, kısaca ikilik olgusunu fantastik edebiyatta tekinsizlik etkisi yaratan bir öge olarak görür. gerek hoffman'ın gerekse poe'nun yapıtları gerçek dünya ile gizil dünya arasındaki geçişliliği, düş-gerçek ikilemini, insanın ikili yapısını gündeme getirerek sigmund freud'un ilgisini çekmiş, onu “das unheimliche” (1919) - ingilizce “the uncanny” başlığı altında kaleme aldığı uzun makalesinde tekinsizlik olgusunu açıklamaya yöneltmiştir. ikilik teması, az önce de değindiğimiz gibi, edgar allan poe’nun da önem verdiği temalardan biridir aynı zamanda. insanın bir diğer yönünün başka bir kişi üzerinde yansıması ya da bir kişinin ayrı yönlere sahip kişi olarak var olması poe’nun bunalımlı özyaşamının da etkisiyle el attığı konular arasındadır. ikinci kişilikler ruhsal ya da bedensel birer varlık olarak da yapıtta yer alabilirler. bazen bir yapıtta ikisinin birbirine karıştığı da olur. ikinci benlik kahramanın dışında gösterilirse ondan kopmuş, ayrı, bağımsız bedensel bir gerçeklik olarak sürdürür varlığını ve onunla bir çatışma içine girer. nazlı eray’ın aşkı giyinen adam adlı yapıtının kişilerinden kazım efendi’nin kadınsı yönünü canlandıran kazıma buna örnektir. klasik fantastik edebiyatta öteki ben, kişinin genellikle kötü olarak nitelendirilen yönündeki gücün dışlaştırılmasıdır. (ertem, 2013: 189-212) kötülüğün dıştan gelmediği, insanın bilincinde var olduğu gösterilmek istenmiştir böylece. nazlı eray'ın bu yapıtının romantik fantastik bir roman olarak değerlendirilmesi gerektiğini de bu arada belirtmek gerekir. bu dışa vurma insanın ikilemini, kendi bilinciyle savaşımını, iyi ve kötü arasındaki çatışmayı simgeler. kendi kişiliğinin ikinci yönüyle karşılaşması insanı genellikle bunalıma sürükler ve ölümü de birlikte getirebilir. bu ise kendi görüntüsüyle karşılaştıktan sonra ölen narkissos’un öyküsünü anımsatıyor bize. bu düşünce biçimi insanın kendi yansımasını görmesinin uğursuzluk ve ölüm getireceği yolundaki eski bir yunan inancına kadar dayandırılabilir sanırım.

  fransız edebiyatından andre gide ve rus edebiyatından dostoyevski, ikilik teması ve daha çok, ama belki de, bu iki yazar açısından söyleyecek olursak, daha doğru bir deyişle, insanda zıt kutupların varlığı açısından, benim örnek verebileceğim yazarlar arasındadır. andré gide'e göre insan, yukarıda sözünü ettiğim, bu ikinci beninden ayrı yaşayamaz. içinde onun varlığıyla, onunla birlikte, dengeli bir bütün oluşturarak sürdürür yaşamını. içinde karşı dengesi olmayan kişi insansal niteliğinden de uzaklaşmış olur. andre gide’in özyaşam öyküsünden bildiğimiz olaylardan hareketle, yapıtlarını ve kişilerini ikilik teması ve zıt kutupluluk çerçevesinde ele almak olasıdır. aslına bakacak olursak, dile getirdiğimiz tüm bu görüşlerin temelinde insanın ruh ve madde olarak, bir bakıma da iyilik ve kötülük olarak ikiye ayrıldığı inancı yatmaktadır. bizim gençliğimizde yayımlanan ve benim de okuduğum ruh ve madde adlı dergiyi belki içinizden bazıları anımsayacaklardır. bu inanç, çoğu yazar ve şairde, düşünürde, hepimizde vardır. bazı yazarlar bu durumu yoğun biçimde yaşarlar ve yapıtlarında yansıtırlar.

  andre gide zıt kutupların insanı olarak bilinir. gide’in yapıtları kişiliğindeki karmaşıklığı ve derinliği yansıtır. yazar, ruhundaki bu çatışmayı baba tarafından edindiği güneyin huguenot etkisine, anne tarafından ise kendisine miras kalan, kuzey bölgesinin normandiya katolik etkisine bağlar. onun karakterindeki bu ikilik, ruh ve düşünce dünyasını kaplamış ve yapıtlarında yerini bulmuştur. yapıtlarında ve özyaşamında, puriten ve paien eğilimlerin çatışmasını, incil’in ve helen kültürünün savaşımını, klasik kesinlemeler ile romantik atılımların çelişkisini görürüz. gide bu durumu “bende her şey çatışır ve çelişir” diyerek dile getirmiştir. (gide, 1968: 341) gide'in bu düşüncesinin farklı biçimlerde karşımıza çıktığını da görebiliyoruz. ona göre herkes kendi eğilimini izlemelidir, ancak bu eğilim yukarıya doğru bir çıkış olmalıdır. (gide, 2012) bu eğim ve çıkış düşüncesinin coğrafi ya da topografik çerçevede anlaşılmaması gerektiği açıktır. ancak iki zıt düşünücenin bir araya getirilmesidir önemli olan. örneğin tohum ölmezse adlı yapıtında şöyle yazıyor gide: “albert'e karşı daha o zamandan bir hayranlık besliyordum. sözlerini, hele de benim doğal eğilimime zıt iseler, nasıl bir ruhla içtiğimi söylemiştim.” (gide, 2010:127) bunun gibi tümcelerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz yazarın yapıtlarında ya da konuşmalarında. araştırmacı-yazar edmond buchet’nin andrc gide üzerine söyledikleri oldukça anlamlıdır. şöyle diyor buchet: “bütün yargılara ve (yorumlara) karşın onun güncesinde açıkça ortaya çıkan olgu eksikliklerdir: irade eksikliği, düşgücü eksikliği, karakter eksikliği. (…) böylesine kendisini belli etmeyen bir insanı yargılamak çok güçtür…” (buchet, 1945:95) gide’in, ruhsal yapısındaki, düşüncelerindeki ikiye bölünmüşlük onun kişiliği üzerinde ağır etkiler bırakmış, böylesine görüşlere yol açmıştır. buchet'ye göre gide “aynı zamanda hem içten hem iki yüzlü, hem yürekli hem korkak, hem alçak gönüllü hem gururlu olabilmektedir.. isa’nın karşısında olduğu kadar eşinin karşısında da ne sadık olma gücünü ne de onları terk etme gücünü bulabilmektedir.” (buchet, 1945:105) andre gide, içindeki zıt kutuplardan birinden diğerine aniden yöneldiğini söyler. bu gidiş gelişler yapıtlarına öylesine yansımıştır ki her yapıt bu kutuplardan birini simgeler. yapıtlarından bazılarını ikişer ikişer gruplandırdığımızda her grup bize bu ikili yönüyle gide’i gösterir.töre düşmanı ile dar kapı, dünya nimetleri ile paludes ya da saül ile kral candaules gruplamalarını buna örnek verebiliriz. her gruptaki yapıtlardan biri, yazarın bir yönünü öteki ise buna zıt diğer yönünü belirtir. andre gide elinde olsaydı tüm kitaplarını aynı anda yayımlayabileceğini ileri sürerek kitaplarındaki tüm zıt düşüncelerin kafasında aynı anda oluştuğunu dile getirmektedir. (gide, 1954:437).

  gide, doskoyevski’yi fransa’da tanıtan kişi olmuştur. dostoyevskiyi, ikilik teması konusunda hem andré gide'in hem de bazı fransız yazar ve düşünürlerin gözünden değerlendirmek ilginç olacaktır. dostoyevski’de onu çeken en önemli öge, kişilerinin ruhsal yapısıdır. gide’in tohum ölmezse adlı otobiyografik yapıtında kendisiyle ilgili olarak ileri sürdüğü düşünceler dostoyevski üzerine kaleme aldığı ve dostoyevski başlığını taşıyan yapıtında rus yazar ile ilgili görüşleriyle koşutluk göstermektedir. “kendi düşüncelerini dile getirdikten hemen sonra bu düşüncelere sırtını dönen onun gibi bir yazar az görülür” dedikten sonra dostoyevski hakkında şunları ekliyor gide: “onun düşüncelerinde hemen hiç kesinlik yoktur; bu düşünceler kişilerine göre değişir demek de yetmez, onların bir anından bir anına göre de değişir; her jeste göre değişiklik gösterebilir.” (gide, 1939:152-153)

  gide, dostoyevski adlı kitabında rousseau'ya da göndermede bulunmakta ve büyüklük düşüncesi ve gurur açısından, j.j.rousseau'nun büyüklüğünün, büyüklüğünü ikilemlerinden alan dostoyevski'ninkine ulaşamadığını ileri sürer. 17. yy. fransız düşünürü la bruyère'in görüşleri bu konuda önemlidir yazar için. la bruyère'den şu alıntıyı yapıyor gide: “büyüklüğün sahtesi insandan kaçar, yanına kimseyi sokmaz: zaafını bildiği için saklanır, ya da hiç değilse kendini önden göstermez, ancak korkutmak için gerektiği kadar, ve aslının ne olduğunu-yani gerçekte küçücük bir kimse olduğunu-belli etmeyecek kadar görünür.” (gide, 1968:52) işte bu sözlerde rousseau'yu görmeğe gönlü razı olmuyor gide'in. buna karşılık aşağıdaki satırlarda dostoyevski'yi buluyor:
  “gerçek büyüklük özgürdür, yumuşaktır candandır, halkça sevilir. kendisine dokunup elleyenlere ses çıkarmaz, yakından görülmekle bir şey kaybetmez. insan onu ne kadar yakından tanırsa o denli hayranı olur. kendinden aşağı olanlara iyilikle eğilir ve kendini zorlamadan doğal haline döner. kimi zaman kendini bıraktığı, kendine bakmadığı, üstünlüklerine aldırmadığı olur ama o, bunları her zaman yeniden alıp değerlendirebilecek güçtedir”. (gide, 1968:52)

  gide'e göre dostoyevski'de hiçbir poz, hiçbir yapmacık yoktur. kendisini bir üstün insan saymamıştır hiçbir zaman. kimse onun kadar bir alçak gönüllü iyiliksever olmamıştır. kibirli bir insanın onu iyice anlayabileceğine inanmıyor gide. (gide, 1968:52) şimdi dostoyevski'den uzunca bir alıntı okuyalım. burada rus yazarın büyüklüğünün gide tarafından konumuza nasıl bağlandığını göreceğiz:
  “son günlerde henry bordeau ile yapılan bir konuşmada bir söz okudum, biraz şaşırttı beni: 'insanın ilkin kendini tanımağa çalışması gerek,' diyordu. konuşmayı yapan yanlış anlamış olacak. kendi benliğini araştıran bir edebiyatçı büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır kuşkusuz: kendini bulmak tehlikesi karşısındadır. o anda da soğuk, kendine uygun, kararlı yapıtlar yazmağa başlar. kendini taklit eder. çizgilerini sınırlarını biliyorsa bunları aşmaz artık. samimiyetsiz olmaktan korkmaz da aklı başında, düşünceli görünmemekten korkar. gerçek sanatçı ürün verdiği sırada kendi benliğinin yarı-bilinci içinde kalır hep. kendisinin kim olduğunu iyice bilmez. kendisini ancak yapıtlarının aracılığı ile, yapıtları sayesinde, yapıtlarını yarattıktan sonra tanır... dostoyevski kendini aramamıştır hiçbir zaman. yapıtlarında kendini çılgınca vermiştir. kitaplarının, kişilerinin her biri içinde kaybolmuştur. bunun içindir ki onların her birinde onu bulursunuz. o onlara can vererek buluyor kendini. onların her birinde yaşıyor ve kendini onların değişkenliğine bırakışının ilk etkisi de, kendi düşüncelerindeki tutmazlığı korumak oluyor. dostoyevski kadar çelişmelerden, tutarsızlıklardan yana zengin bir yazar daha tanımıyorum. nietzsche olsa: 'aykırılıklardın, karşıtlıklardan yana' derdi. romancı olacak yerde filozof olsaydı muhakkak ki düşüncelerine çeki-düzen vermeğe çalışacaktı ve biz de onun en iyi yanlarını kaybetmiş olacaktık.” (gide, 1968:52-54).
  bu alıntıdan dostoyevski'nin, birbirlerinden farklılık gösteren kişilerinin her birinde, ayrı ayrı, kendisinin bulunduğunun ve yazarın, tek bir kişiliğe bağlı olarak ele alınamayacağını anlıyoruz. nietzsche'nin “psikolojide kendisinden birşeyler öğrendiğim tek kişi dostoyevski'dir...” (akay, 1968:36)dediği rus yazar, “her fikri zıddıya aldığı için basma kalıp bir yafta giymeye elverişli değildir.” (akay, 1968:36) bu yorumlar ve alıntılar bize dostoyevski'nin ruh ve düşünce yapısının ikilik teması konusunda andré gide'inkine ne denli uygun olduğunu göstermektedir. ünlü araştırmacı victor terras'ın dostoyevski'yi okumak başlıklı kitabında karamazof kardeşler'den yapmış olduğu bir alıntı, ele aldığımız konuda dostoyevski'yi can alıcı noktasından yakalamaktadır sanki. terras önce şu açıklamayı yapıyor bize: “ama tanıştığı insanların çoğuna böyle görünmüyor dmitri. dostoyevski bu karakterin birbirine uyumsuz yanlarını hiç belli etmeden sunarak muhteşem bir iş çıkarıyor. dmitri'nin kişiliğinin iyi toparlanamıyor diyebileceğimiz bir hali olduğu, ya da başka bir şekilde ifade edersek akorunun sık sık bozulduğu okuyucuya hiçbir zaman söylenmiyor. yüz ifadesiyle aslında hissettikleri arasındaki tezat, onun manidar bir özelliği.” (terras, 2010:207) daha sonra alıntıya geçiyor terras: “bakışlarında dalgın, üzgün bir anlatım görüp de, onun birden, öylesine üzgün durduğu bir anda içinde neşeli, oynak duyguların kaynaştığını belli eden şen bir kahkaha attığına tanık olanların çoğu şaşıp kalıyordu” (terras, 2010:207-208)

  burada iki zıt kutup, iki zıt düşünceye sahip iki benlik arasında kalan bir kişiyi buluyoruz. işte dostoyevski'yi dostoyevski yapan budur. andré gide'in dostoyevski'ye bakışına dönelim yine. gide dostoyevski'de saptadığı bu ikilik olgusu nedeniyle hayranlık duyar ona, bir bakıma kendini bulur onda. dostoyevski'den öyle ilginç alıntılar yapar ki bu alıntılarda kendisini tanımladığını sanırız bir an. işte delikanlı'dan yaptığı bir alıntı: “gönlüm sözlerle dolu ama söylemesini bilemiyorum. ikiye bölünüyormuşum gibime geliyor. (...) evet ikiye bölünüyorum sahiden. (...) size tıpatıp benzeyen eşiniz yanınızda duruyormuş gibi bir şey” (gide, 1968:112).

  dostoyevski'nin yapıtlarındaki ikilik örneklerinin diğer yazarlarınkinden biraz farklı olduğunu düşünür gide. ona göre diğer yazarların kişilerinde bir ikinci kişilik olabilir ve aynı kişiliğin üzerine yerleşen bu ikinci kişilik sıklıkla onun yerini alır. bunun sonucunda yine sıklıkla görülen, aynı bedende iki ayrı kişiliğin üst üste yaşadığıdır, diğer bir deyişle bir bedende iki ayrı konuk olan iki ayrı kişilik vardır. ama bunlar sırayla ortaya çıkarlar, çıktıklarında birbirlerinden habersizdirler. stevenson'un dr. jeckyl ile mr. hyde adlı romanını buna örnek veriyor gide. oysa dostoyevski'nin kişilerinde her şey aynı anda olur. kişilikler aynı anda ortaya çıkarlar. ikili benliğinin farkında olan kahraman, aynı anda birbirine karşıt duyguları yaşar. örneğin kin ve sevgiyi aynı anda yaşar, bu iki duygu benliğinde, deyim yerindeyse, bir sarmal oluşturur. (gide, 1968:112) delikanlı'da, delikanlının babasının ağzından gide'in verdiği şu örneği okuyalım:
  “(...)herkese ve her şeye hemencecik uyabilme yetisi var bende (...) hiçbir şey beni ortadan kaldıramaz, hiçbir şey küçültemez, hiçbir şey şaşırtamaz.(...) içimde birbirine karşıt iki duyguyu aynı anda, büyük rahatlıkla barındırıyorum; bunu da kendimi zorlayarak değil, tabii olarak yapabiliyorum.” (gide, 1968:111).

  andré gide, kendisi için, kişiliğin bölünmesinden, kendi deyişiyle, “yırtılması”ndan söz etse de kahramanlarındaki bu bölünme, daha çok, yukarıda ikiye ayırdığı gruptan birincisine girmektedir kanımca. her kitabında kişiliğinin ayrı bir yönünün simgelendiğini belirtmiştim. dostoyevski'nin kahramanları ise, gide'in de dile getirdiği gibi, ikinci grupta yer alırlar, yani bölünmeyi aynı anda yaşarlar. dostoyevski’nin öteki adlı yapıtında ikilik iki ayrı kişi olarak çıkar karşımıza, ancak baş kişi golatkin’in karşısında yer alan öteki, yine golatkin’dir. baş kişi golatkin kendi ikiziyle karşılaşmış ve az önce açıklamaya çalıştığımız gibi sonu yıkımla bitmiştir. gerek andré gide gerekse dostoyevski ikilik teması konusunda önde gelen yazarlar arasında yer alırlar. her iki yazarın kişilerinin, kendilerini yansıttığını ileri sürmek bir abartı olmayacaktır.

  kaynakça
  akay, ihsan (1968). dostoyevski, varlık yayınları, istanbul, 1968
  aytaç, gürsel (1974). yeni alman edebiyatı tarihi, ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya
  fakültesi yayınları, no:233, ankara
  buchet, edmond (1945). ecrivains intelligents du xxe siecle, paris, correa
  ertem, cengiz (2013). “fantastik edebiyat ve aşkı giyinen adam”, in lıttera edebiyat
  yazıları, cilt 12, nisan 2013 ss. 189-212. (kaynakça: nazlı eray, aşkı giyinen adam,
  can yayınları, istanbul 2001)
  freud, sigmund (1955). “das unheimliche” (1919), ingilizce “the uncanny” in the standart
  edition of the complete psychological works of sigmund freud, cilt 17, london, hogarth
  press
  gıde, andré (2012). kalpazanlar, çev. tahsin yücel, can yayınları, istanbul
  gıde, andré (2010). tohum ölmezse, çev.aysel bora, can yayınları, istanbul
  gıde, andré (1968). si le grain ne meurt, in oeuvres completes x, paris, gallimard
  gıde, andré (1968). dostoyevski, çev. samih tiryakioğlu, varlık yayınları, istanbul
  gıde, andré (1954). journal, paris. gallimard
  gıde, andrc (1939). dostoievsky, paris, plon, 1939, ss. 152-153)
  rank, otto (1999). don juan et le double, petite bibliotheque payot
  terras, victor (2010). dostoyevski'yi okumak, kırmızı kedi yayınevi, istanbul

  cengiz ertem
  turkish studies
  ınternational periodical for the languages, literature and history of turkish or turkic
  volume 8/10 fall 2013
  turkishstudies.net

  *bu makale crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu
  tespit edilmiştir.
  ** prof. dr. ufuk üniversitesi eğitim fakültesi. el-mek: [mailto:ertem@hacettepe.edu.tr ertem@hacettepe.edu.tr]

  kaynak: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/31242478_ErtemCengiz-fr.pdf