1. topluluk üyelerinin, bireysel olarak reddettikleri bir normun, topluluğun çoğunluğu tarafından bireysel düzeyde kabul gördüğünü varsaymaları ile ortaya çıkan durumdur. böylece "varsayılan norm" "norm" haline gelir.

    özellikle bireyler arası ilişkilerin mesafeli, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlı, sansür ve otosansürün yaygın olduğu topluluklarda, varsayılan normlar daha fazla ve daha etkilidir. dolayısıyla bu tip topluluklar çoğulcu cehalete daha açıktır.
    ugo