1. kamulaştırma benzeri bir kavram olarak idare hukuku içerisinde yer alan bir usuldür. kamulaştırmada özel hukuk kişilerinin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar kamu yararı amacıyla idareye geçirilirken devletleştirmede, özel teşebbüsün taşınır ve taşınmaz bütün varlığı idareye geçer. özel teşebbüslerin işletmelerindeki hak, ödev ve borçları da devletleştirmeyi yapan kamu idaresine geçer.

    devletleştirme kanun yoluyla yapılabilir. hangi özel teşebbüsün devletleştirileceğinin saptanması, bunun bedelinin ne olduğunun belirlenmesi ve mülkiyetinin kamu kesimine geçirilmesine karar vermek kanun koyucunun yetkisi içindedir.
    ae