1. jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanmaktadır.

    bu alanlar çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yönetilmekte olup uygulamaya yönelik iş ve işlemler ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu tarafından yürütülmektedir.

    doğal sit alanları kendi aralarında üç gruba ayrılmakta olup;

    1. derece doğal sit alanında; kesin yapı yasağı olmakla birlikte ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun izni doğrultusunda; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri ile 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik yapıların (iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve benzeri) yapılabilmektedir.

    2.derece doğal sit alanında; turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile turizm tesislerinin hizmetine yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşma yapılamamaktadır.

    3. derece doğal sit alanında; alınacak izinler doğrultusunda çevreye zarar verilmemek koşulu ile her türlü faaliyete izin verilmektedir.