1. divan edebiyatında şiirler tür adıyla adlandırılıyor. başlığın "gazel -necati bey" şeklinde açılması gerekiyor yani. ancak binlerce gazeli birbirinden ayırabilmek için redifleri söyleniyor. bu nedenle ben de necâtî bey'in "döne döne" redifli gazelinin başlığını böyle açmayı uygun gördüm.

  yıldızları ahının ateşinden çıkan kıvılcımların oluşturduğunu söylüyor necâtî bey. en sevdiğim gazellerden biri.

  ***
  "çıkalı göklere âhum şereri döne döne
  yandı kandîl-i sipihrün cigeri döne döne

  ayagı yir mi basar zülfüne ber-dâr olanun
  zevk u şevk ile virür cân ü seri döne döne

  şâm-ı zülfünle gönül mısrı harâb oldı diyü
  sana iletdi kebûter haberi döne döne

  sen durup raks idesin karşuna ben boynum egem
  ine zülfün koca sen sîm-beri döne döne

  kâ’be olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr
  eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döne

  sen olasan diyü yir yir asılup âyeneler
  gelene gidene eyler nazarı döne döne

  ey necâtî yaraşur mutribi şeh meclisinün
  raks urup okıya bu şi’r-i teri döne döne"
  ***
 2. "eğer kapın, kabe olmasaydı ay ve güneş sabah akşam onun etrafını dönüp tavaf eder miydi?"

  divan şiirinde sevgilinin evi kabe'ye benzetilir, aşıklar da o evin etrafında hacıların kabe'yi tavaf ettikleri gibi dolanır dururlar. burada şair, ay ve güneş'i de sevgilinin aşığı yapmış, evinin etrafında tabii bir şekilde dönmelerini de bu aşka bağlamıştır. (hüsn-i talil)