1. kendini yöneten ve kendi iradesine sahip bireyin ve bireysel estetiğin, bağlamından ve içeriğinden bağımsız olarak estetik ürünün zevkine varabilmesidir. yöntem, akım, toplum ve ahlak gibi kurumsal kapsayıcı ve bağlayıcılardan koşulsuz arınarak gerçekleşir.

    estetik üretme arzusunu tüketimin bir parçası olarak değerlendirir. üreten ve sindiren kademeleri birbirinden ayrı sınıflandıran burjuvaziyi eleştirerek figürün kutsallığını reddeder. estetiğe duyulan ilgiyi bir bütün olarak ele alır. sanatı sindirme yeti ve yetkisini bireye teslim eder.