• youreads puanı (10.00)
 1. fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârîndadır
  bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  ey hilâl ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sû-yı mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ sevâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  gâlib-i dîvâneyim ferhâd ü mecnûn’a salâ
  yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana
  şem’ine pervâneyem pervâ ne lâzımdır bana
  anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni