1. gerontokrasi, birçok siyasal ve toplumsal yapıda kalıntıları görülen bir olgudur. kavram, türkçe’ye yaşlılar iktidarı olarak çevrilebilir. yaşlılık, geleneksel topluluklardan günümüze yönetimde karar verme süreçlerinin önemli unsuru haline gelebilmiştir.

    siyasi bir yönetim biçimini ifade etmenin yanında sosyolojik bir olgu olarak, soy bağımlı bir toplulukta başat unsur olmayı ifade eder. cinsiyet ayrımı temelli olmayan bu durum, erkek değerlerinin baskın olduğu bir toplumda ataerkil bir hiyerarşik düzene denk gelebileceği gibi, kadına atfedilen yönetsel işlevlerin fazla olduğu bir toplumda anaerkil bir özellik gösterebilir.

    farklı siyasi sistemlerde farklı içeriklere denk gelebilen gerontokrasi, asıl olarak oligarşik yönetim biçiminin bir türü olarak, kural koyucuların yaşa göre tespitini ifade etmektedir. bu durumda en yaşlılar en güçlüler olmaktadır. belirgin özelliği ise yenilik ve değişime karşı olma, buna mukabil mevcut statükoyu koruma eğiliminde olmasıdır.

    ingilizce gerontocracy "yaşlılar iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. ingilizce sözcük eski yunanca gérōn, t- γέρων "ihtiyar" ve eski yunanca kratía κρατία "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

    "sus küçüğün, söz büyüğün" atasözü bence toplumdaki gerontokratik yapının göstergesidir.