1. 4721 sayılı türk medeni kanunu'nda yerine "işleme"nin kullanıldığı terim.

  v. işleme
  madde 775- bir kimse başkasına ait bir şeyi işler veya başka bir şekle sokarsa, emeğin değerinin o şeyin değerinden fazla olması hâlinde, yeni şey işleyenin, aksi hâlde malikin olur.
  işleyen iyiniyetli değilse, emeğin değeri işlenen şeyin değerinden daha fazla olsa bile hâkim, yeni şeyi malike bırakabilir.
  tazminat ve sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakları saklıdır.

  743 sayılı mülga türk kanunu medenisi'nde ilgili madde:

  v. hukuki tağyir :
  699 - bir kimse malik olmadığı bir şeyi işlemiş veya tağyir etmiş olup ta amelin kıymeti o şeyin kıymetinden fazla ise yeni şey amilin ve aksi takdirde malikin olur. amil hüsnü niyetle hareket etmemiş ise amelinin kıymeti o şeyin kıymetinden fazla olduğu takdirde hakim, yeni şeyin mülkiyetini evvelki malike bırakabilir. tazminat ve sebepsiz mal edinmeden mütevellit dava hakları mahfuzdur.