1. çerçevesiyle ünlü bir ilimiz.

  vikipedi ise şöyle tanımlamayı uygun görmüş:

  "mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir."

  son olarak başa dönüyoruz:

  (bkz: mantık çerçevesi)
 2. yunanca logike kelimesinden dilimize geçmiş arapça kökenli kelimedir. akılla ilgili her şeyi kapsamaktadır.
 3. önermeler:
  osurmak insanları güldürür.
  kızlar insandır.
  kızlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar.

  sonuç:
  kızlar kendilerine osuran erkeklerden hoşlanırlar.
 4. felsefenin içindeyken kendine has bir bölüm olarak karşımıza çıkan mantık akıl yürütmeyle doğru bilgiye ulaşma çabasıdır. bilginin niteliğinden çok oluşumunu yapısını inceler.
 5. - arapça'da "söz, konuşma" anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. batı dillerindeki karşılığı "logic"tir. grekçe "logos" sözcüğünden gelir. logos, "akıl düşünme, yasa, ilke, söz" anlamlarındadır.

  - Mantık bir disiplindir. bilginin yapısını inceler. doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapar.

  - önceleri bir felsefe dalıydı. daha sonra kendi başına bir uzmanlık alanı olmuştur. matematik ve bilgisayar biliminin de bir parçası haline gelmiştir.

  - aristoteles tarafından kurulmuştur. aristoteles'ten etkilenen farabi tarafından iki kısımda kategorize edilmiştir. bunlar, düşünce ve sonuçtur. geçicilik ve içerme arasındaki ilişkiyi geliştirmiştir. çağdaş zamanlarda frege, russell ve wittgenstein önemli yapmıştır.

  Aristoteles'in mantık üzerine yazdığı altı kitap, kendisinden sonra Organon (alet, araç) adı altında toplanmıştır. Bu altı kitap: Kategoriler, Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Kanıtlar adlarını taşır.

  Organon, Antik Çağın sonlarına doğru Porphyrios tarafından basitleştirilmiş ve M.S. 6. yüzyılda Boethius (Boetyus, 470-525) tarafından Latince'ye çevrilmiştir. Mantık üzerine yazılmış en eski ve en temel eser sayılan Organon'da Aristoteles, terimler, önermeler, akıl yürütme biçimleri, çeşitli kanıtlama yolları üzerinde durmuştur.

  Daha sonraları bu kitaplara yine Aristoteles'in yazdığı Retorik ve Poetika ile Porphyrios'un (Porfiryos, 232-304) yazdığı İsagoji adlı kitaplar da eklenmiştir.

  - bu terim, iki anlamda kullanılır:

  1- doğru düşünme biçimi olarak: "mantıklı düşün!" , "Konuşmalarında hiç mantık var mı?", "Biraz mantıklı ol!", "Doğru düşün!" gibi sözler bu anlamda kullanılır. günlük hayatta daha çok bu anlamlar kullanılmaktadır.

  2- Doğru düşünme biçimini konu alan felsefe disiplini olarak: Akıl yürütme ve belgeleme tarzındaki düşünmenin kurallarını inceler. Bu anlamda, ileri sürülen düşüncenin doğruluğu ile değil, nasıl doğru düşüneceğimiz ile ilgilenir. Dolayısıyla mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır. çünkü bilim gerçeğin bilgisine ulaşmayı amaçlıyorsa, doğru düşünme olmadan gerçekliğin bilgisine ulaşmak olanaksızdır.

  kaynak
  kaynak 2
  kaynak 3
 6. "i am a cage, in search of a bird" gibi bir cümleyi kafka'ya söyleten kavramdır.
 7. ezber temelli eğitim sistemimizde neredeyse kimsenin kavrayamadığı bilimsel ve felsefi düşüncenin mihenk taşı.
  kuz
 8. 4 yanlış yanıtın bilinmesiyle doğru cevabı bulmanızı sağlayan şey.
  yanlışlar da doğruyu işaret ederler. ancak bir doğru vardır ama sonsuz sayıda yanlış. kimi az yanlıştır, kimi çok, ama yanlıştır.