1. daha çok sanayi devriminin ve devamında ulus devletlerin ortaya çıkmasından sonra felsefe ve hukuk alanında yeri sağlamlaşan kavram. milli egemenlik, toplumun fertlerinin tek tek iradelerinin toplamından daha üstte yer alan ve daha soyut bir anlam ifade eden egemenlik görüştür. halk egemenliğinde daha matematiksel bir anlayış hakimdir. tek tek fertlerin iradelerinin toplamıdır. uygulamada çoğunluk esas alınır. ancak milli egemenlikte toplumun bekası, toplumun iradesinden farklı olabilir. temsili vekalet anlayışı ile ortaya konur milli egemenlik. nüfus sayılarının çok arttığı, devletlerin dış politikalarında daha yayılmacı olmak zorunda kaldığı, pazar arayışlarının hüküm sürdüğü dünya siyasetinde mevcut sistemler içinde en ideal gözüken egemenlik anlayışıdır milli egemenlik. bizde de ilk kez 1921 anayasası ile resmen toplum hayatına girmiştir:

    madde 1- hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

    madde 2- icra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan büyük millet meclisinde tecelli ve temerküz eder.
    ae