nedim

Kimdir?

17. yüzyıl sonu ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamıştır. asıl adı ahmed olan nedîm; istanbul'da 1681'de doğdu. babası mehmed efendi; sultan ibrahim'in iktidarı esnasında kazaskerlik görevinde bulundu. küçük yaşlarda medrese eğitimi alan nedîm; burada arapça ve farsça öğrendi. daha sonra fıkıh eğitimi aldı.

bir şair olarak tanınma gayreti içindeki nedîm, osmanlı sadrazamı ali paşa'ya birkaç kaside yazdı. ama topkapı sarayı'na girişini sağlayan, ali paşa'nın halefi olan nevşehirli damat ibrahim paşa'ya yazdığı kasideler oldu. lale devri'nin sadrazamı olan damat ibrahim'in himayesi altında daha sonra kendisini meşhur yapacak olan eserlerini ve yaşam tarzını ortaya koydu. şair gerek yaşamı, gerekse şiiri ile estetik, sanat ve eğlence eğilimleri ile göze çarpan bu devrin önemli bir temsilcisi olarak kabul görmektedir.

nedîm'in patrona halil isyanı esnasında öldüğü kabul edilmekte ama bunun içeriği hususunda ihtilâflar bulunmaktadır. en meşhur rivayet, isyankârlardan kaçarken beşiktaş'taki evinin çatısından düşerek öldüğü yönündedir. diğer bir rivayette aşırı alkolden öldüğü söylenir. bir başka rivayet ise, damad ibrahim paşa ve şürekâsına yapılan işkenceden ötürü dehşete kapılıp korkudan öldüğü şeklindedir. nedîm'in mezarı, üsküdar'da karacaahmet mezarlığında bulunmaktadır. (vikipedi)
 1. lale devri'nde kurulan tercüme dairesinde de görev yapmıştı. burada çevirdikleri eserler ibrahim müteferrika'nın kurduğu matbaada basıldı.

  nedîm şuh bir şairdir. mahallileşme akımının temsilcilerindendir. klasik şiirin bazı kalıplarını yıkmıştır. örneğin, kendinden önceki şairler sevgiliye kul,köle olurken, sevgilinin kapısının önünde köpek olmayı şeref sayarken nedim bırakın sevgilinin kapısında yatmayı onlara randevu verir:

  münâsibdir sana ey tıfl-ı nâzım hüccetin al gel
  beşiktaş'a yakın bir hâne-i virânımız vardır

  (ey nazlı yavrum, sana münasiptir ki iznini alıp beşiktaş'taki evime gel.)

  çok sade, rahat ama bir o kadar da zarif üslubu vardır:

  bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
  hangisin alsam gülü yahud ki câmı yâ seni

  (ey içki sunan güzel! bir elinde gül, bir elinde kadehle geldin. gülü mü alsam, kadehi mi, yoksa seni mi?
 2. âşık

  haddeden geçmiş nezaket

  haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

  bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
  biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

  sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
  zülfü hârut'un demek mümkin ki nâl olmuş sana

  şöyle gird olmuş firengistân birikmiş bir yere
  sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

  ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  el-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

  sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
  kendin aldırdın gönül n'oldun ne hal olmuş sana

  leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  lâ'lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

  yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber nedîm
  bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana....

  ayrıca

  (bkz: sadabad - nur yoldaş)
 3. kafir

  tahammül mülkünü yıktın hülagü han mısın kafir
  aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  kız oğlan nazı nazın şeh-levend avazı avazın
  belasın bende bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  ne ma'ni gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  ki ya'ni şu'le-i can-suz-ı hüsn ü an mısın kafir

  nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  aceb bir şuha sen de aşık-ı nalan mısın kafir

  sana kimisi ''canım'' kimi cananım deyu söyler
  nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  şarab-ı ateşinin keyf-i ruyun şu'lelendirmiş
  bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  neden bakarsın sık sık böyle mir'at-ı mücellaya
  meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmişdim
  sen ol cellad-ı din ol düşmen-i iman mısın kafir