1. denizlerden
  esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin.
  bilsen
  melâl-i hasret ü gurbetle ufk-i şâma bakan
  bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  ne sen,
  ne ben,
  ne de hüsnünde toplanan bu mesâ,
  ne de âlâm-i fikre bir mersâ
  olan bu mâi deniz,
  melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.
  sana yalnız bir ince tâze kadın
  bana yalnızca eski bir budala
  diyen bugünkü beşer,
  bu sefîl iştihâ, bu kirli nazar,
  bulamaz sende, bende bir ma'nâ,
  ne bu akşamda bir gam-i nermîn
  ne de durgun denizde bir muğber
  lerze-î istitâr ü istiğnâ.

  sen ve ben
  ve deniz
  ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
  topluyor bû-yi rûhunu gûyâ,
  uzak
  ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
  bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz...

  o belde?
  durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;
  mâi bir akşam
  eder üstünde dâimâ ârâm;
  eteklerinde deniz
  döker ervâha bir sükûn-ı menâm.
  kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir,
  hepsinin gözlerinde hüznün var
  hepsi hemşiredir veyâhud yâr;
  dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir
  dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud,
  o gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm
  onların ruhu, şâm-ı muğberden
  mütekâsif menekşelerdir ki
  mütemâdî sükûn u samtı arar;
  şu'le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer
  mültecî sanki sâde ellerine
  o kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,
  onların hüzn-i lâl ü müştereki,
  sonra dalgın mesâ, o hasta deniz
  hepsi benzer o yerde birbirine...

  o belde
  hangi bir kıt'a-yı muhayyelde?
  hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?
  bir yalan yer midir veya mevcûd
  fakat bulunmayacak bir melâz-i hulyâ mı?
  bilmem... yalnız
  bildiğim, sen ve ben ve mâi deniz
  ve bu akşam ki eyliyor tehzîz
  bende evtâr-ı hüzn ü ilhâmı.

  uzak
  ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
  bu nefy ü hicre, müebbed bu yerde mahkûmuz.