• youreads puanı (8.50)
 1. öyle ser-mestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
  men kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir

  gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
  sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

  vasldan çün âşık-ı müstâğni eyler bir visâl
  âşıka ma'şûkdan her dem bu istiğnâ nedir

  hikmet-i dünyâ vü mâfihâbilen ârif değil
  ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfihâ nedir

  âh u feryâdın fuzûlî incidübdür âlemi
  ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavgâ nedir

  (bkz: fuzûlî)