1. osmanlı şiirinin son büyük temsilcisi kabul edilen, mevlevi şair.

  24 yaşında divan tertip edip, 26 yaşında hüsn ü aşk gibi bir şaheser vücuda getirmiştir. üstelik de sadece 6 ay gibi kısa bir sürede.

  3. selim döneminde yenikapı mevlevihanesi şeyhi olur. şair ve bestekar 3. selim'le aralarında özel bir yakınlık vardır. sık sık saraya gidip gelir. ıslahatlarda padişahı destekler, ona çok sayıda kaside yazar. yakışıklı, giyimine de dikkat eden genç şeyhin, sultanın kız kardeşi beyhan sultan'ın da kalbini çaldığına dair dedikodular vardır.

  çok genç yaşta ölür. naaşını yıkayan babası "oğulcuğum siyah sakallarına bu beyaz kefen hiç yakışmadı!" diye sitem eder. (bkz: babalar evlatlarını gömmemeli)

  galib dede birdenbire ölür. hiçbir hastalığı yoktur. ölümüne dair çeşitli rivayetler varsa da ortak kanaat bir saygısızlığa çok içerleyip üzüldüğü yönündedir. şüphesiz esrar dede'nin ansızın ölümü de onu derinden sarsmıştı.

  sağlığındayken sürekli şeyhe sataşan şair sürurî, vefatından sonra galib dede için hazin bir mersiye yazıp tarih düşürür: geçdi gâlib dede cândan yâ hû

  şeyh galib sıradan bir şair değil, bir dehadır. aruzu, dili kullanımı, ebcedle tarihi göndermeler, derin anlamlar, imgeler... onun yazabildiklerini idrak edebilmek bile yüksek bir zeka ve kültür gerektiriyor.

  hüsn ü aşk'ta geçen bir tardiye'sinin son bendi şöyle:

  dil hayret-i gamla lâl kaldı
  gâlib gibi bî-mecâl kaldı
  gönderdiğim arz-ı hâl kaldı
  el-ân bir ihtimâl kaldı
  insâfın o yerde nâmı yok mu

  bu da çok güzel şiirlerinden:

  fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  gâlib-i dîvâneyim ferhâd u mecnûn’a salâ
  yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  divane galib'im, ferhad ve mecnun'a selam olsun. dünya bir yana ben bir yana olsam senden yine yüz çevirmem, vazgeçmem. aşkının mumuna kelebek oldum, perva, korku bende ne arar? bilen bilsin, bilmeyen öğrensin sevdim seni.)

  bu da bestelenmişi:

  https://www.youtube.com/watch?v=QUIi_86A_pU
 2. zannetme ki şöyle böyle bir söz
  gel sen dahi söyle böyle bir söz.

  sözüne sahip 18. yüzyıl da yaşamış sehli mümteni ustasıdır.
 3. akşam akşam aklıma düştü, yazasım geldi. meşhur bir müseddesinin ilk bendi:

  tedbîrini terk eyle, takdir hudâ’nındır
  sen yoksun o benlikler hep vehm ü gümânındır
  birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır
  devrân olalı devrân erbâb‐ı safânındır
  âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
  koyma kadehi elden söz pir‐i mugân’ındır

  (tedbirini terk et, hüküm allah'ındır. sen yoksun, ben zannettiklerin aslında hayal ve kuruntudan ibarettir. dünya dönmeye başladığı günden beri safa, keyif sahiplerinindir. aşıkta keder ne arar, gam sıradan insanlar içindir. kadehi elden bırakma, söz artık meyhanecidedir.)

  meyhâneyi seyrettim uşşâka matâf olmuş
  teklîf ü tekellüften sükkânı muâf olmuş
  bir neş’e gelip meclis bî-havf u hilâf olmuş
  gam sohbeti yâd olmaz, meşrepleri sâf olmuş
  âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
  koyma kadehi elden söz pir‐i mugân’ındır

  ey dil sen o dildâre lâyık mı değilsin ya
  dâvâyı muhabbette sâdık mı değilsin ya
  özrü nedir azrâ’nın vâmık mı değilsin ya
  bu gâm ne gezer sende âşık mı değilsin ya
  âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
  koyma kadehi elden söz pir‐i mugân’ındır

  mahzun idi bir gün dil meyhâne‐i mânâ’da
  inkâra döşenmiştim efkâr düşüp yâda
  bir pir gelip nâgâh pend etti alel‐âda
  al destine bir bâde derd u gamı ver bâda
  âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
  koyma kadehi elden söz pir‐i mugân’ındır

  bir bâde çek, efzûn kap mecliste zeber‐dest ol
  atma ayağın taşra meyhânede pâ‐best ol
  alçağa akar sular, pay‐i hümâ düş mest ol
  pür çûş olayım dersen gâlib gibi ser‐mest ol
  aşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır
  koyma kadehi elden söz pir‐i mugân’ındır
 4. divan edebiyatının en yetenekli ve en önemli temsilcilerindendir. en beğendiğim şiiri:

  müseddes na'tı şerif-i nebevî

  sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim,
  bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim,
  divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim,
  menşur-ı 'le-amrük'le müeyyedsin efendim.

  sen ahmed ü mahmud u muhammedsin efendim,
  hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

  hutben okunur minber-i iklim-i bekâda,
  hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda,
  gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hudâ'da,
  esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda.

  sen ahmed ü mahmud u muhammed'sin efendim,
  hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

  ümmideyiz ye's ile âh eylemeyiz biz,
  sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz,
  babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz,
  bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.

  sen ahmed ü mahmud u muhammed'sin efendim,
  hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.

  bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma,
  dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma,
  rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma,
  ez-cümle kulun gâlib-i pür-cürmü bırakma.

  sen ahmed ü mahmud u muhammed'sin efendim,
  hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.