1. en sevdiğim divan edebiyatı parçalarından biri. belki de çok okumadığımdan böyle düşünüyorumdur, bilemiyorum. redifi su kelimesi olduğundan bu ismi almış bir kaside.

  !---- spoiler ----!

  saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

  ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  parmağından verdiği şiddet günü ensar'e su

  eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  el sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  başini taştan taşa urup gezer avare su

  zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

  zikr-i na'tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  eyle kim def'-i humar için içer mey-hâre su

  yâ habibu'llah yâ hayru'l-beşer müştâkinim
  eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

  sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i mirâc'da
  şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  yümn-i na'tinden güher olmuş fuzûli sözleri
  ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

  hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  umduğum oldur ki rûz-i haşr mahrûm olmayam
  çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

  iste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  susuzum bir kez bu sahrâda benim'çün ara su

  ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  içmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  gül budağının mizâcına gire kurtare su

  tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  iktida kılmış tarîk-i ahmed-i muhtâr'e su

  seyyid-i nev'-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  kim sepiptir mu'cizâtı âteş-i eşrâre su

  kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  mu'cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  !---- spoiler ----!
 2. divan edebiyatı şiir türlerinden methiye'nin özel bir türü olan naat şeklinde yazılmıştır.
  bir kişiyi övmek için yazılan şiirlere methiye, özel olarak da hz. peygamberi öven şiirlere naat denirdi.
  su kasidesi tüm divan edebiyatına damga vuran bir naattır.