1. tevfik fikret'in bir şiiri. şairin zulme, savaşa, yoksulluğa, dinlere, tanrılara olan kızgınlığı insanı sarsıyor. her okuyuşumda tüylerim diken diken oluyor.
 2. aruz ölçüsü ile yazılmıştır. tevfik fikret'in sanat toplum içindir, görüşünü benimsediği dönemde yazdığı çağları aşmış şiiridir.
  içinde din ve tarih üzerine çok doğru tespitler barındırır.

  şurda güzel bir incelemesi mevcut.

  ...
  Yıkımlara, acılara alkış tut,
  yüksekten bakanlar önünde eğil,
  insafla birdir aşağılık ve namussuzluk,
  doğruluk lafta, yürekte değil,
  iyilik ayaklarda, kötülük kucaklarda.
  Bir gerçek var, tek bir gerçek:
  Eli kolu bağlayan zincir.
  Bir tek şey var sözü geçen: yumruk.
  Hak güçlünün, kötünün yanı.
  Uzun lafın kısası:
  Ezmeyen ezilir!
  Nerde bir şeref var, iğreti.
  Nerde bir mutluluk var, yama.
  Bir şeyin ne başına inan ne sonuna.
  Din şehit ister, gökyüzü kurban.
  Her yanda durmadan kan akacak,
  durmadan her yanda kan!
  ...

  bu ülkede insaf (mütevazilik,iyilik, hoşgörü) zayıflık ile bir tutulur. taa ne zaman söylemiş tevfik fikret. değişen hiçbir şey yok.
 3. mehmet akif ersoy ile olan edebi münasebetinin ürünü şiirdir. ciddi oranda umutsuzluk ve öfke aşılar.
 4. çok farklı çeviriler mevcut olduğu için orijinal olanı yazmak istedim.
  orijinal metin:

  beşerin köhne sergüzeştinden
  bize efsâneler terennüm eden;
  bizi, âbâ-i bîvücûdumuzun
  cevf-i mâzîde bir siyah ve uzun
  gece teşkil eden hayâtından
  ninniler ihtirağ edip uyutan;
  bize en doğru, en güzel örnek,
  diye geçmiş zemânı göstererek:
  gelecek günlerin geçen geceden
  farkı yok, hükmü yok zehâbı veren;
  ve cebininde altı bin yılık
  buruşuklarla şüpheler karışık.
  seri, mâzîye yağni rûyâye,
  pâyı, âtî deen heyûlâye
  sürünen heykel-i kadîd…onu gâh
  durdurub manzarımda bîikrah
  sorarım eski hâtırâtından.
  o bir feylesof, biraz sırtlan,
  ve bütün gılzatiyle bir hortlak;
  ley-i nisyân-ı yoklıyarak
  muhtenik, paslı bir talâkatle
  bana başlar birer birernakle
  mütevâlî şüûn-i edvârı:
  hep felâket, elem yığıntıları!
  ne zaman geçse bir ketîbe-i şân,
  dâimâ rehgüzâra hunefşan
  bir bulut sâyebâr olur; mutlak
  başda, en başda kanlı bir bayrak;
  onu bir kanlı tâc eder tağkıyb,
  sonra hûnîn vesâil-i tahrîb:
  mızrak, yay, kılıç, topuz, balta,
  mancınık, top, tüfek, sapan…arada
  kanlı âmirleriyle cünd-i vegâ;
  sonra artık alay alay üserâ…
  mutlakâ bir muzaffer, on mağlûb;
  çiğniyen haklı, çiğnenen mağyûb.
  kahra alkış, gurûra secde: kerem
  zağf u zilletle daimâ tev’em.
  doğruluk dilde yok, dudaklarda;
  hayr ayaklarda, şerr kucaklarda.
  bir hakıykat: hakıykat-ı zencir;
  bir belâgat: belâgat-i şemsîr.
  hakk kavînin demek şerîrindir;
  en celî hikmet: ezmiyen ezilir!
  her şeref yapma, her se’âdet piç;
  her şeyin ibtidâsı, âhırı hiç.
  din şehîd ister, âsüman kurban;
  her zaman her tarafda kan, kan, kan!..

  söyler, inler, sayıklar; elhâsıl
  beşerin anlatır ne yolda, nasıl
  bu sakâmetli ömrü sürdüğünü;
  görürüm kanların köpürdüğünü,
  o kadîdin o dişlek ağzında.
  sesinin kağr-ı ihtizâzında
  öyle mûhiş bir in’ikâs-ı enîn
  işitir, öyle titrerim ki, zemîn
  sanırım lerzegir-i nefrîndir…
  indir, ey mahşer-i cidâl indir
  perdeler, sahne-i fecâ’atine!
  sönsün artık bu daîmî fitne.
  hele sen, ey kâdîd-i an’anehâh,
  yetişir çizdiğin hutût-ı siyah!..
  biz sabah isteriz sabah; o uzun
  geceler nâ’imîne hayr olsun!
  kimsin ey gölge, sen ki, mest-i harâb
  ediyorsun zalâme doğru şitâb!..
  kanlı bir şeyle oynamış gibisin;
  belli, hemnev’imin muharribisin.
  kahramanlık…esâsı kan, vahşet;
  beldeler çiğne, ordular mahvet;
  kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yık;
  ne, aman! bil, ne, ah! işit, ne, yazık!
  geçdiğin yer ölüm, elem dolsun;
  ne ekinden eser, ne ot, ne yosun;
  sönsün evler, sürünsün âileler;
  kalmasın hırpalanmadık bir yer;
  her ocak benzesin mezar taşına;
  damlar insin yetimlerin başına…
  bu ne vicdângüdaz şenî’a, ne âr?
  yere geç satvetinle ey serdâr!
  her zafer bir harâbe, bir medfen;
  ey cihangir, utan şu makbereden!
  yıkıl ey köhne taht-ı istiklâl;
  zîr-i kahrında inliyor ensâl!
  parçalan, ey şikestefer iklîl,
  şu yığınlarla ihtiyâc-ı sefil
  hep senin, işte hep senin eserin!
  göz yaşından yapılma incilerin
  görsen artık nasıl yosunlanmış…
  size mâzî ne hisle aldanmış?
  bilsem, ey kargalar ki, âkil-i hûn,
  her karanlık sizinledir meşhûn.
  fikre artık yeter tahakkümünüz;
  yaşanır pek güzel tegallübsüz,
  sizi târih eder himâye, gidin,
  gece hemrâzıdır hayâdîdin.
  ve o matmûre-i tebâhîde
  boğulun…işte en güzel müjde
  mutasavver dühûr-i âtiyeye;
  işte hürriyet-i hakıykıyye:
  ne muhârib, ne harb ü istîlâ;
  ne tasallut, ne saltanat, ne şekâ;
  ne şikâyet, ne kahr-ı istibdâd;
  ben benim, sen de sen, ne rabb, ne ibâd!

  o zaman ey kadîd-i nahnahakâr,
  şimdi “ceng, ihtilâl, uhûd, uhûd, ızfâr…”
  diye saydıkların kalır meçhûl;
  birer uğcûbe, yâ hikâye-i gûl.
  yırtılır ey kitâb-ı köhne yarın
  medfen-i fikr olan sahîfaların!
  bunu kimden fakat ümid edelim;
  bu azıym inkılâb-ı hilkati kim,
  hangi kuvvet te’ahhüd eyliyecek
  sâhib-i kâ’inat… evet gerçek (!).
  sâhib-i kâ’inât olan ceberût,
  o tekarrübşiken lîkâ-yı samût;
  o fakat aslı hep bu kargaların!...
  ey semâ, ey süyûl-i ağsarın:
  -şimdi mestâne bir sürûd-i heves,
  şimdi zindangirifte bir kuru ses;
  şimdi muhrik, ya şûh bir nakarât,
  bir geniş “oh!”, bir derin “heyhât!”;
  bir du’a bir kaside; şimdi halîm,
  şimdi serkeş bir ihtizâz-ı nesîm;
  şimdi bir şevke-i garîbâne,
  şimdi bir levm-i nâşikîbâne,
  şimdi bir lerze, nagme-i nâkûs,
  şimdi bir sayha-i nakare vü kûs,
  şimdi aczin sükût-i giryânı;
  şimdi kahrın sahîl-i şükrânı;
  şimdi bir hutbe-i cezîl ü vecîz,
  şimdi şermende bir niyâz-ı marîz;
  şimdi bir hande, şimdi bir hafakan,
  şimdi dehşetli bir gurîniş olan-
  mütelâtım tevelvülâtiyle
  inliyen kubbe-i tehî söyle!..
  söyle sen her sadâye mağkessin,
  şu hayâhay içine hangi sesin
  aksi- fevkında iğtilâfermûd
  olan- eyvân-ı kibriyâya su’ûd ´
  edebilmiş, ve söyle hangi du’â
  müstecâb olmuş?... ey ilâh-i semâ!
  seni âbâ-i dîn olanlardan
  dinledim: “bîşebîh ü bînoksan,
  “hayy ü kayyûm ü kadir ü müte’âl,
  “bâsıturrızk, vâhibülâmâl,
  “kâhir ü müntakim, alîm ü habîr,
  "zahir ü bâtın ü semi'ü basıyr,
  “müstmendâne sahib-i nâsır,
  “zâtı her yerde hâzır u nâzır…”
  diye vasf eyliyorlar. en parlak
  sıfatın “lâşerîkeleh!” ken bak,
  şu bataklıkda kaç şerikin var?
  hepsi kayyûm ü kâdir ü kahhâr,
  hepsinin “ lâşerîkeleh!” sıfatı,
  hepsinin emr ü nehyi, saltanatı;
  hepsinin bir sipihr-i ilhâmı,
  hepsinin mihri, mâhı, ecrâmı;
  hepsinin bir hafâ-yi mescûdu;
  hepsinin bir behişt-i mev’ûdu;
  hepsinin bir vücûdu, bir ademi,
  hepsinin bir nebî-yi muhteremi;
  hepsinin cennetinde hûriler,
  hepsinin tuğme-i cahîmi beşer;
  hepsi halkından istiyor, makhûr
  iki büklüm bir inkıyâd-ı sabûr…

  ben ki, hepsinden iştibâh ederim;
  kime sorsam diyor ki: “yok haberim”.
  kim bilir, belki hepsi vehmiyyât;
  belki aldanmak ihtiyâc-ı hayât?
  kim bilir, belki hepsi doğru da ben
  bîhaber kendi sehv-i hissimden
  varı “yok” bilmek istedim, yoku “var”.
  iştibâh… işte töhmetim, ne zarar?
  şüphe, bir nûra doğru koşmakdır;
  hakkı tenvîr ukûl için hakdır.
  kim bilir belki, bir adem mevcûd;
  belki ukbâ da var…fakat bu vücûd,
  sun’u olmakla sâni-i edebin
  neye olsun esiri bin derdin?
  kim bilir belki aslımız toprak,
  onu bir muztarip çamur yapmak
  ki, mesâmâtı kanla, yaşla dolu,
  hangi hain tesadüfün işi bu?
  hem niçin yokdan eyleyib iycâd
  sonra vermek zevâle istiğdâd?
  bunu bir hâlik irtikâb etmez!...
  halkeden mahveder, harâb etmez!...

  işte en zorlu hasmın ey hallâk,
  seni arş’inde eyliyen ihnâk,
  bize vaktiyle zehr-i gayzından
  verdiğin cür’adır, odur bu yılan;
  bileceksin bu hasmı elbet sen:
  şüphe!... en zâlim, en kavî düşmen.
  bize en mugfilâne teslîtın,
  yâhut en gafilâne taglîtın.
  bak bugün “hud’a, şeytanet, igvâ”,
  seni mülkünden eyliyor iclâ;
  üflüyor mağbedinde meş’alini,
  kırıyor elleriyle heykelini.
  ve bütün kudretinle sen, meflûc
  çöküyorsun…ne in’idâm-ı bürûc,
  ne savâ’ik, ne bir hübûb-i jiyan,
  ne cehennemlerinde bir galeyân;
  ne nazarlar habîri mâteminin,
  en kulaklarda bir tanîn-i hazîn…
  kopsa bir zerre cism-i hilkatten,
  duyulur bir tazallüm olsun. sen
  göçüyorsun da arş ü ferş’inle
  yok tabî”atda bir inilti bile.
  bilakis her tarafda kahkahalar,
  kizbe ancak riyâ ve humk ağlar!
 5. beşeriyet hususunda her bir mısrası ziyadesiyle nafidir. hele ki diğerlerine oranla içlerinde öyle güzel birkaç mısrası vardır ki; refah ve huzur içinde yaşamak isteyen toplulukların, insanların o mısralardaki düşlere ortak olup o muazzamlığı zihninde hissetmesi gerekir.

  özgün hali:

  işte en güzel müjde
  mutasavver dühûr-i âtiyeye;
  işte hürriyet-i hakıykıyye:
  ne muhârib, ne harb ü istîlâ;
  ne tasallut, ne saltanat, ne şekâ;
  ne şikâyet, ne kahr-ı istibdâd;
  ben benim, sen de sen,
  ne rabb, ne ibâd!


  güncel hali:

  işte müjdelerin en güzeli,
  işte en gerçek özgürlük
  düşümüzdeki gelecek çağlarda:
  ne savaş, ne savaşan, ne salgın,
  ne saltanat, ne yoksulluk, ne ezen, ne ezilen,
  ne yakınma, ne de zulmün kahrı,
  ne tapılan, ne tapan,
  ben benim, sen de sen!