• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
tarih tasarımı - robin george collingwood
bu kitap tarih felsefesi üzerine bir denemedir. ‘tarih felsefesi’ terimini, on sekizinci yüzyılda, onunla eleştirel ya da bilimsel tarihten, tarihçinin eski kitaplarda bulduğu öyküleri yinelemek yerine, kendi kafasında kendi kendine kurduğu bir tarihsel düşünme tipinden başka bir şey kastetmeyen voltaire buldu. aynı adı hegel ile on dokuzuncu yüzyıl sonundaki başka düşünürler de kullandı; ama ona çok farklı bir anlam verdiler ve tarih felsefesini evrensel tarih ya da dünya tarihi anlamına gelen bir şey olarak gördüler. terimin üçüncü bir kullanımı çeşitli on dokuzuncu yüzyıl pozitivistlerinde bulunur; onlar için tarih felsefesi, anlatılması tarihin işi olan olayların akışını yöneten genel yasaların keşfiydi.

tarih tasarımı’nda modern tarih tasarımının herodotos’tan yirminci yüzyıla dek nasıl geliştiğine dair tarihsel bir betimleme sunulmaktadır. ilk bölümde collingwood, tarihin yapısı, konusu ve yöntemine ilişkin yunan-roma tarih yazımından çeşitli örnekler sunmaktadır. diğer bölümlerde ise descartes, herder, kant, schiller, hegel, marx, toynbee, rickert, simmel, dilthey, croce, spengler ve bergson’un tarihin doğasına ilişkin yaklaşımları aralarındaki ilişki gözetilerek bütünlüklü olarak tartışılmaktadır.
  1. tarihin ne olduğu, nasıl işlediği, ne için olduğu ve nasıl yapıldığı sorularının farklı biçimlerle yanıtlandığı bir kitap ele alınmıştır. tarihin bir bilim olarak ele alınması gerektiğini savunmaktadır. çünkü bilim denilen olgu bize bildiğimiz şeyleri bir araya getirip sunmuyor, tam tersi bilmediğimiz şeylere yönelip onları keşfederek bize sunmaktadır. bu yönüyle tarihte tıpkı bilim gibi bize önceki dönemlerle ilgili bilmediğimiz yönleri araştırıp keşfedip önümüze sunmaktadır.