1. denizcilik müsteşarlığı: 618 sayılı limanlar kanunu ve 491 sayılı denizcilik müsteşarlığının kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile kıyı tesislerinin yapımında, denizcilik müsteşarlığından izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

    ulaştırma bakanlığı dlhi genel müdürlüğü: 3348 sayılı ulaştırma bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile, “devletçe yaptırılacak limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonları için esaslar hazırlamak” görevi ulaştırma bakanlığı dlhi genel müdürlüğü’ne verilmiştir.

    bayındırlık ve iskan bakanlığı: 3621/3830 sayılı kıyı kanunu ve ilgili hükümlerine göre, kıyı yapılarına ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını onama yetkisi bayındırlık ve iskan bakanlığı’na verilmiştir.

    çevre ve orman bakanlığı: 2872 sayılı çevre kanununa göre, kıyılarımızda gerçekleştirilmesi planlanan tesislere, çed raporu (çevresel etki değerlendirmesi) düzenlenmesi görevi çevre ve orman bakanlığı’na verilmiştir.

    kültür ve turizm bakanlığı: 4957/2634 sayılı turizm teşvik kanunu uyarınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm merkezi kapsamında bulunan kıyılarda her ölçekte plan onama yetkisi kültür ve turizm bakanlığı’na aittir.