ahmed-i dai - youreads

ahmed-i dai

Kimdir?

dedesinin adı mehmed, babasınınki ise ibrahim'dir. doğum yeri ve tarihi hakkında tutarlı bilgi yoktur. eserlerinden anlaşıldığına göre onun germiyan beyi ii. yakub, sultan i. murad, emir süleyman ve ii. murad devirlerinde yaşadığı anlaşılmaktadır.

emir süleyman'ın çevresinde ahmedî ve şeyhî gibi şairlerle bulunduğunu bilmekteyiz. dâ'î bu devrede çeng-nâme isimli eserini 1406'da bu hükümdara sunmuştur.
emir süleyman'ın 1410'da ölümünden sonra çelebi mehmed'in hizmetine girmiş ve şehzade murad'a hocalık etmiştir. ukûdü'l-cevahir adlı arapça-farsça sözlüğü bu dönemde şehzade adına kaleme almıştır.

i. mehmed'in ölümü üzerine oğlu ii. murad'ın himayesine girip tezkiretü'l- evliya isimli eseri kaleme aldı.

tıp, astronomi, lügat, hadis, tefsir, tasavvuf, rüya tabiri gibi değişik konularda sekizi mensur, altısı manzum olmak üzere 14 eser kaleme alması onun şairliğinin yanı sıra geniş bir ilgi alanına sahip bir bilgin olduğunu gösterir.

ahmedî ve şeyhî gibi anadolu sahasında klasik türk edebiyatının kuruluşunda öncülük eden önemlişahsiyetlerden olan dâ'î, bu edebiyatın son devirlerine kadar ilim adamlığı ile şairliği birlikte sürdüren simaların ilk örneklerindendir.

ölüm tarihi kesin olmamakla beraber 1421'de bursa'dadır.
  1. çeng-name, danyal peygamberin oğlu camasb'ın hikayesini anlatan camasbname, vasiyyet-i nuşirevan gibi mesnevileri vardır. bunun yanında farsça ve türkçe divanları bulunmaktadır.
    ayrıca anadolu sahasındaki ilk tefsir tercümesini de kendisi kaleme almıştır.