1. ceza pankartın içeriğine değil izinsiz asılmasına verilmiş. kabahatler kanunu 42. maddeye aykırılık.

  !---- spoiler ----!

  madde 42- (1) meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, yüz türk lirasından üçbin türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.

  (2) birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir.

  (3) bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.

  (4) bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

  (5) özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

  !---- spoiler ----!

  hukuk devleti diye bağırıyoruz meydanlarda ama hukuku bizzat kendimiz ihlal ediyoruz. sonra da yazılı açıklama olarak "hükümetin gerçek niyeti" diyoruz. bizde bu muhalefet oldukça daha akp gibi çok iktidar başa gelir.