1. dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne
  (rasih)

  sürûr: mutluluk
  mihmân: misafir

  arz-ı hâl etmeye câna seni tenhâ bulamam,
  seni tenhâ bulıcak kendimi aslâ bulamam.
  (ulvi)

  sevgilim! halimi arz etmek için seni tenha bulamıyorum. seni tenha bulunca da kendimi asla bulamıyorum.

  şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir,
  mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at.
  (fuzuli)

  en uzun gecenin hangisi olduğunu yıldız ilmi ile uğraşanlar ne bilir. aşık olana(dert sahibine) sorun ki geceler kaç saattir.