1. bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
  eşini gaib eyleyen bir kuş
  gibi kar
  geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
  ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
  ey kebûterlerin neşîdeleri,
  o bahârın bu işte ferdâsı:
  kapladı bir derin sükûta yeri
  karlar
  ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

  ey uçarken düşüp ölen kelebek,
  bir beyâz rîşe-i cenâh-ı melek
  gibi kar
  seni solgun hadîkalarda arar;
  sen açarken çiçekler üstünde
  ufacık bir çiçekli yelpâze,
  nâ'şın üstünde şimdi ey mürde
  başladı parça parça pervâze
  karlar
  ki semâdan düşer düşer ağlar!

  uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
  küçücük, ser-sefîd baykuşlar
  gibi kar
  sizi dallarda, lânelerde arar.
  gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
  şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
  yuvalarda -yetîm-i bî-efgan! -
  son kalan mâi tüyleri kovalar
  karlar
  ki havâda uçar uçar ağlar!

  destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
  berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...
  dök ey semâ -revân-ı tabiat gunûdedir-
  hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!

  her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! -
  bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...
  ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.
  her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!

  göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
  her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

  bir bâd-ı hamûşun per-i sâfında uyuklar
  tarzında durur bir aralık sonra uçarlar.

  soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzan,
  gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân,

  karlar.. bütün elhânı mezâmir-i sükûtun,
  karlar.. bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun...

  dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök,
  ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:

  ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi;
  elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi! ...