hürriyet kasidesi - namık kemal - youreads 1. namık kemal'in başyapıtlarından biridir.

  "muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir,
  köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten"
  (dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir;
  insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir)

  beyitini yüksek sesle okurken ağız dolusu "köpektir" diye bağırması zevklidir.
  (bkz: a.c.a.b)

  görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
  çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten

  usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten

  hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma
  yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten

  vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten.

  muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
  köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

  hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye
  hayatın kadrini âli bilenler, hüsn-i şöhretten.

  nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten.

  cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  felekten intikam almak, demektir ehl-i idrâke
  edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedâmetten

  durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette
  çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
  cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten

  kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i osmaniyânız kim
  muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten

  vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd
  erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
  ugo