iman-islam ilmihali - ahmet mahmut ünlü - youreads

  • okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (2.80)
iman-islam ilmihali - ahmet mahmut ünlü
şu bilinsin ki ilmihâl; fıkıh ilminden bir bölümdür. fıkıh kelimesinin lügat mânâsı anlayış demektir. din ıstılâhı (kullanımı)nda ise fıkıh ilmi, şerî‘at ahkâmını ve dînî hükümleri bilmekten ibârettir ki bu ilim, farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olmak üzere iki kısma ayrılır.

fıkhın farz-ı ayn olan kısmı, evvelâ doğru itikat (inanç)ları bilmektir.

dînin hükümleriyle ilgili ise; tahâret, namaz ve oruç meseleleri gibi her mükellefe gereken konuların bilinmesidir. yine böylece şerî‘atın bir insana gerekli kıldığı her ibâdetle ilgili ahkâmı öğrenmesi de o insan üzerine farz olur. meselâ malı olanın, zekâtla ilgili meseleleri, üzerine hac farz olanın hac hükümlerini ve ticaret yapanın, ilgili konuları bilmesi farzdır.

işte enes (radıyallâhu anh)dan rivâyet edilen: “ilim tahsîli her müslüman erkek (ve kadın) üzerine farzdır” hadîs-i şerîfi bu ilimden bahsetmektedir ki aynı zamanda bu ilme “ilmihâl” denir.

bu ilimden ne kastedildiği konusunda farklı açıklamalar yapılmışsa da bu îzahlar arasında en benimsenecek görüşe göre, farz olan bu ilimden maksat, islâm'ın beş şartını öğrenmektir.

tabî ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her müslümana farzdır. hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut olduğundan, bu şartları hâiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farz olur.

bu vesîleyle siz okurlarıma şunu taahhüd edebilirim ki iki cilt olacak bu ilmihal kitabı her müslümana, bilip inanması ve amel etmesi farz olan tüm konuları beyan etmektedir, dolayısıyla bu eseri düzgün bir şekilde öğrenip, eşine ve çoluk çocuğuna öğreten kişiler âhiret sorumluluklarının büyük bir bölümünden inşâallah kurtulacaklardır.

gayret bizden, tevfik (muvaffak kılmak) cenâb-ı hakk’tandır. yüce rabbim, inancımızı ve amellerimizi bu eserde beyan edilen ilimlere uyarlamayı cümlemize müyesser eylesin. âmin!
 1. eserin ilk bölümünde diğer ilmihallerden farklı olarak inanılması zarûrî olan temel îtikad meseleleri, kıyâmete kadar geçerli olacak islam dininin temel inanç esasları yer almaktadır.

  ikinci bölüm ise ef’âl-i mükellefîn (mükellef kimselerin fiilleri) başlığı altında beş kısımdan oluşmakta. birinci kısımda tahâret, abdest, gusül, teyemmüm meseleleri; ikinci kısımda kadınların özel halleri (hayız, istihâza, nifas durumları); üçüncü kısımda namaz, cemaat, imâmet ve mescitlerin hükümleri; dördüncü kısımda kaza namazları, yolcunun namazı ve sefere ait hükümler, sehiv secdesi ve tilâvet secdesi ile alâkalı meseleler; beşinci kısımda ise cuma, bayram, terâvîh ve cenâze namazı ile ilgili meseleler yer almaktadır.

  eserin sonunda ise 136 sayfalık alfabetik konu fihristi bulunmakta. kafanıza takılan bir meseleye fihriste bakıp rahatça bulabilirsiniz. kitabın tamamı ise 816 sayfadır.