kalendermeşrep - youreads

  1. dünya malında gözü olmayan anlamına gelen eski türkçe bir kelimedir. arapça v e farsça kelimeler kullanılarak türetilmiştir. farsça bir kelime olan kalender ile arapça bir kelime olan ve tabiat manasına gelen meşrep kelimelerinin birleşimidir.
  2. esasında kalender, kanderîlik tarikatına mensup kişiye denir. ayrıca bektaşilerde derviş olmaya ikrar veren fakat henüz derviş olup kendisine tac giydirilmeyen kişiye de kalender denir.

    halk arasında kalender, yoksul, kimsesiz kişiye dendiği gibi her şeyi hoşgörüyle karşılayan, geniş meşrepli, herkesle uyuşur, geçinir kişiye de "kalender adam" denir.

    kalenderîler, saç, sakal, bıyık ve kaşlarını ustura ile tıraş ettirirler, böylece kendilerini zahiri zinetten arınmış sayarlardı.

    ayrıntılı bilgi için: abdülbaki gölpınarlı, kalenderîlik ve kalenderîler.