karl marx

Kimdir?

karl heinrich marx 19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimci. komünizmin kuramsal kurucusudur. birçok politik ve sosyal konuda fikri olmakla beraber, en çok komünist manifesto'nun (1848) giriş cümlesinde özetlediği tarih analiziyle tanınır: "şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir." marx, bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmin de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler barındırdığına inanırdı; onun düşüncesine göre, nasıl ki kapitalizm eskimiş feodalizmin yerini aldıysa, sınıfsız bir toplum olan komünizm de "devletin proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olmadığı" siyasal geçiş sürecinden sonra onun yerini alacaktır. marx, sosyoekonomik değişimlere belirli bir tarihsel zorunluluk perspektifinden bakardı; ona göre kapitalizm, yapısal durumunun dinamiği ve çatışması sonucu yerini komünizme kesin olarak bırakacaktır: "modern sanayinin gelişmesi, burjuvazinin ayaklarının altından bizzat ürünleri ona dayanarak ürettiği ve mülk edindiği temeli çeker alır. şu halde, burjuvazinin ürettiği, her şeyden önce, kendi mezar kazıcılarıdır. kendisinin devrilmesi ve proletaryanın zaferi aynı ölçüde kaçınılmazdır." (komünist manifesto) marx, bu değişimin organize bir devrimci hareketle geleceğini düşünür; bu değişim, ancak uluslararası işçi sınıfının birleşik hareketiyle meydana gelecektir: "bize göre komünizm, ne yaratılması gereken bir durum, ne de gerçeğin ona uydurulmak zorunda olacağı bir ülküdür. biz, bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz. bu hareketin koşulları, şu anda varolan öncüllerden doğarlar." (- alman ideolojisi) marx yaşadığı dönemde dünya çapında ünlü bir isim sayılmasa da, ölümünden kısa bir süre sonra düşünceleri dünya işçi hareketine yön vermiştir. marksist bolşeviklerin rusya'da ekim devrimi'ni gerçekleştirmesi bunun en büyük örneğidir. 20. yüzyılda dünyada marksist düşünce hemen hemen bütün ülkelerde taraftar bulmuştur. marksizm, akademik ve politik çevrelerde en çok tartışılmış konulardandır.


  1. komünizm, işçi, hak, emek diyerek. bombanın pimini çekip, patlamadan ölen kişi.
  2. hegel'in idealist felsefesindeki 'yabancılaşmak' kavramını farklı anlayan kişidir. şöyle ki g.w.f.hegel' e göre 'yabancılaşma' bütün bir düşünüş içinde gizli kalmış bir çelişkiyi ifade eder. bu ise bir fikrin kaçınılmaz olarak kendi karşıtını yaratacağı anlamına gelir. hegel bunu bilincin içinde ve bilincin kendisiyle çözmeyi amaçlamıştır. yani bilincin bir biçiminin eksikliği ,tekrar tekrar gerçek bilime ulaşıncaya dek başka birinin eksikliğine dönüşür.bu durumda hegel'in diyalektiği idealisttir.marx ise yabancılaşmayı , kendini tasarlayan akıldan koparıp gelişmekte olan bilincin gerçek tarihi olarak görülen sınıf mücadelesine kaydırarak ona materyalist bir temel sağlamıştır. marx'a göre burjuva kapitalizmininin endüstriyel işçi sınıfı tarafından mağlup edilmesi ve nihayetinde sömüren ile sömürülen arasındaki görünmez çelişkiyi ortadan kaldıracak komünist bir toplumun kurulmasıdır. sonuç olarak marx yabancılaşmayı hegelci özbilinçlenme süreci olarak değil sınıf koşullarının belirlediği bilinçsiz ve kendinden yabancılaşma süreci olarak açıklamıştır.
    (bkz: ntv yayınları çizgibilim serisi)
  3. sevmiyorum, sevmedim, sevmeyeceğim...
  4. yaşadığı dönemde liverpool'da bir tersanede işçi olsaydım muhtemelen kendisini peygamber gibi görürdüm.
  5. bi yerde işitmiştim, "marx faydalı bi şey yapmış olsaydı almanlar onu sahiplenir, kapı dışarı etmezlerdi. bilakis onu tarih boyunca düşmanları olan rusya'nın uygulamasına müsaade etmezlerdi."

    teorisinin naifliği bi yana, uygulanabilirlik ve gerçekçilik yönünden 3 yaşındaki kuzenimin oyunlarından daha çok etkilendiğimi söylemeliyim. damadı iyi adam ama, tembellik konusunda onunla hem fikiriz.