• youreads puanı (9.00)
 1. jaj, ketri, ketri, ale pala mande,
  jaj, ketri, ketri, phir pala mande,
  av tu pale, bes tu tele,
  av tu pala mande.

  kasaviszan, szar e lulugyorri,
  sukár, sukár, cini lulugyorri,
  losál, losál, murro jilo,
  pasa mande t'avesza.

  ketri, ketri, dukhal murro jilo,
  ketri, ketri, pharol murro jilo,
  csumidam me tyiro jilo,
  ale pasa mande.

  ketri, ketri, sukaresz khel mange,
  ketri, ketri, gilyabar tu mange,
  gilyabar tu taj khel mange,
  ale pala mande!

  ketri, ketri, mistoj aba mange,
  mistoj aba vi murre jileszke,
  kaj athe szan, pasa mande,
  av tu murri romnyorri!

  tu te khelej, losál murro jilo,
  tu te gilyabarej, pharol murro jilo,
  av tu pale, bes tu tele,
  av tu murri romnyi.

  ketri, ketri, mistoj aba mange,
  mistoj aba vi murre jileszke,
  kaj athe szan, pasa mande,
  av tu murri romnyorri!

  tu te khelej, losál murro jilo,
  tu te gilyabarej, pharol murro jilo,
  av tu pale, bes tu tele,
  av tu murri romnyi.