müsemmen - şeyh galip - youreads

 1. ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen
  gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen
  secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen
  bildiğin gibi değil cümleden akvemsin sen
  rûhsun nefha-i cibrîl ile tev’emsin sen
  sırr-ı haksın mesel-i îsî-i meryemsin sen.
  hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

  《 ey gönül, ey gönül! neden bu makamda gam dolusun sen
  gerçi virane isen de tılsımlı bir definesin sen.
  meleklere secde etmeleri buyurulan saygıdeğer bir varlıksın sen.
  bildiğin gibi değil, sen bütün varlıklardan daha üstünsün.
  ruhsun. cebrail’in üfürmesiyle ikizsin sen.
  hak gerçeğinin sırrısın sen, meryem oğlu isa misali.
  hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen.
  bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.》

  merteben ayn-ı müsemmâdadır esmâ sanma
  merci’in hâlik-i eşyadadır eşyâ sanma
  gördüğün emr-i muhakkakları rûyâ sanma
  başkasın kendini sûretle heyûlâ sanma
  keşi ile sâbit olan ma’niyi da’vâ sanma
  hakkına söylenen evsâfı müdârâ sanma.
  hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

  《 derecen adlandıran katındadır, adlarda sanma.
  yerin eşyanın yaratıcısındadır, eşyada sanma
  gördüğün mutlak emirleri rüya sanma
  başkasını kendinle kıyasladığında heyûlâ sanma (gözünde büyütme)
  bir kimseden gelen engeli mühim bir mesele sanma
  hakkında söylenen vasıfları sana yaranmak için söylüyorlar sanma.
  hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen.
  bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.》

  inleyip sırrını fâş eyleme ağyâra sakın
  düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın
  değmesin âhların kâkül-i dildâra sakın
  sonra mansûr gibi çıkman olur dâra sakın
  arz-ı acz etmeyesin yâreden ol yâre sakın
  bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın.
  hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

  《ağlayıp inleyerek sırrını yabancılara açıklama sakın
  cahillik edip inkar çukuruna düşme sakın.
  ahların sevgilinin kahkülüne değmesin sakın
  sonra mansur gibi darağacına çıkarsın, sakın
  o sevgiliye yaralarından çaresizlik içinde yakınma sakın
  bulduğun yüce cevherleri (ruh) koru gözet ey biçare.
  hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen.
  bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.》

  sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende
  sendedir ma’den-i envâr-ı fütuvvet sende
  gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende
  ma’rifet sende hüner sende hakikat sende
  nazar etsen yer ü gök dûzah u cennet sende
  arş u kürsî ü melek sendedir elbet sende.
  hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

  《sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende
  sendedir yiğitlik nurlarının madeni sende
  gizli gizli daha nice haller vardır sende
  irfan sende, ustalık sende, doğruluk sende
  bir baksan, yer ve gök, cehennem ve cennet sende
  yüce ve ilahi makamlar ve melekler sendedir elbet sende.
  hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen.
  bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.》

  hayfdır şâh iken âlemde gedâ olmayasın
  keder-âlûde-i ümmîd ü ricâ olmayasın
  vâdî-i ye’se düşüp hîç ü hebâ olmayasın
  yanılıp reh-rev-i sahrâyı belâ olmayasın
  ademe muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın
  secdeler eyle ki merdûd-ı hüdâ olmayasın.
  hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

  《yazık olur, sultanken bu alemde dilenci olmayasın
  ümidine keder bulaşmış ve yalvaran olmayasın
  keder vadisine düşüp değersiz ve faydasız olmayasın
  yanılıp bela çölünün yollarına düşmeyesin
  insana yakın dur ki fazla uzaklara düşmeyesin
  secdeler et ki yaradanın reddettiği olmayasın.
  hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen.
  bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen.》