1. işsizliğe bağlı olmaksızın iş güç sahibi olunsa da kişinin vaktini bomboş, saçma sapan işlere ayırabilmesi, kendi dahil hiçkimseye faydası olmayacak bu işlerle zaman öldürebilmesi halidir.

  örnekleyecek olursam:

  a aylı ala ula amburleydi ap up
  b beyli bala bula bamburleydi bap bup
  c ceyli cala cula camburleydi cap cup
  ç çeyli çala çula çamburleydi çap çup
  d deyli dala dula damburleydi dap dup
  e eyli ele üle embürleydi ep üp
  f feyli fala fula famburleydi fap fup
  g geyli gala gula gamburleydi gap gup
  h heyli hala hula hamburleydi hap hup
  ı ıylı ıla ula ımburleydi ıp up
  i iyli ile üle imbürleydi ip üp
  j jeyli jala jula jamburleydi jap jup
  k keyli kala kula kamburleydi kap kup
  l leyli lala lula lamburleydi lap lup
  m meyli mala mula mamburleydi map mup
  n neyli nala nula namburleydi nap nup
  o oylu ola ula omburleydi op up
  ö öylü öle üle ömbürleydi öp üp
  p peyli pala pula pamburleydi pap pup
  r reyli rala rula ramburleydi rap rup
  s seyli sala sula samburleydi sap sup
  ş şeyli şala şula şamburleydi şap şup
  t teyli tala tula tamburleydi tap tup
  u uylu ula ula umburleydi up up
  ü üylü üle üle ümbürleydi üp üp
  v veyli vala vula vamburleydi vap vup
  y yeyli yala yula yamburleydi yap yup
  z zeyli zala zula zamburleydi zap zup

mesaj gönder