• youreads puanı (8.00)
 1. şiir nesimi'ye ait. videoda cavit murtezaoğlu tarafından açıklamalar da var dinlenebilir.

  bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

  kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
  sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

  kimse gümân ü zann ile olmadı hakk ile biliş
  hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

  sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
  cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

  hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
  bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

  genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
  gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

  arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

  gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
  dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

  cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
  gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

  encüm ile felek benim vahy ile melek benim
  çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

  zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
  sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

  zât ileyim sıfât ile kadr ileyim berât ile
  gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

  şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
  rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

  tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

  nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
  gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

  gerçi bugün nesîmîyim hâşîmîyim kureyşîyim
  bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

mesaj gönder