1. bu vagonlara binen erkeklere herhangi bir kanunu yaptırım hakkı var mıdır? varsa ne kadar yasaldır diye düşünüyorum?

  "ayırımcılık
  madde 122. - (1) kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

  a) bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,

  b) besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

  c) kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

  kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir."

mesaj gönder