1. türk ceza kanunu'nda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 102. maddede düzenlenen suç.

  madde 102- (değişik: 18/6/2014-6545/58 md.)
  (1) cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
  (2) fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
  (3) suçun;
  a) beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  b) kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  c) üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana,
  üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  d) silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  e) insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak
  suretiyle,
  işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
  (4) cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde,
  ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
  (5) suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
  hükmolunur.

  (bkz: çocukların cinsel istismarı)
  (bkz: reşit olmayanla cinsel ilişki)
  (bkz: cinsel taciz)

mesaj gönder