1. eski türkçedeki "anne" anlamına gelen "ög" sözcüğüne getirilen olumsuzluk eki ile türetilmiş isim.

    ögsüz, yani annesiz... zaman içinde söylene söylene "öksüz" biçimine dönüşmüştür.
  2. eski türkçede ög "akıl, zihin, hatır, gönül" anlamlarında kullanılmış, bundan türeyen kelimeler de bu kelimelerle iliştirilebilecek kelimeleri ifade eder olmuş. ögsüz de şaşkın anlamına geliyormuş. divan-ü lügati-t türk, kutadgu bilig'den örnekler var. bakınız.

    link de burada
    aç bak