1. günümüzde başta italya, almanya ve ispanya olmak üzere birçok hristiyan nüfusun yoğun olduğu ülkede görülen, seküler yapılanmayı bozma/değiştirme gayesine sahip toplumsal-siyasi eğilim.

    kökeni fransızca clerical (papazlara ilişkin) sözcüğü olan ingilizce clericalism, kilisenin nüfuzu/yasası anlamına gelir.

    katolik kilisesi referanslı bu hareket, dinin ve kilisenin konumunu toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında güçlendirmeye çalışır ve bunu gerçekleştirmek için "toplumsal barış" düşüncesi altında siyasi parti, sendika, gençlik örgütleri kurar.
    ozee