1. anayasanın 15. maddesinde yer alan;savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde dahi müdahale edilemeyecek haklardır. bunlar:
  -savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz,
  -kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz,
  -suç ve cezalar geçmişe yürütülemez,
  -suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. (masumiyet karinesi)
  şeklinde dört madde olarak yazılabilir.
 2. askıya alınmıştır. trinidad padişahının izin verdiği kadar metreküp hava teneffüs edebiliriz.
 3. izmir'de bu haklara çiğdem haklar denilmektedir.