1. şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usul kanununa ve/veya türk ticaret kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. bu bağlamda ise 1 sıra no.lu elektronik defter genel tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir.