• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
tek tanrılı dinler karşısında kadın - fatmagül berktay
kadının ikincilliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılması, her üç tektanrılı dinin ortak özelliği. bu ortak özellik, tarihsel ve coğrafi olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer maddi koşullarda benzer gereksinimlere yanıt olarak doğup gelişmeleriyle açıklanabilse bile, ilginç olan, bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak almaları. günümüzde protestan ve islamcı köktendinciliğin de kadının konumu ve denetimi üzerinde yoğunlaştığını ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının "doğru" toplumsal rolü aracılığıyla meşrulaştırdıklarını görüyoruz. karşılaştırmalı yaklaşım, bu konuda da, partikülarizme ve oryantalizme düşülerek dinsel canlanışı salt islam'a özgü bir olgu olarak görme yanılgısına engel olacak ve köktendinciliğin, islam'ın "egzotik" alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının görülmesine yardım edecektir." – fatmagül berktay

içindekiler:

önsöz
giriş: din, kadınlar ve direnme

birinci bölüm: ana tanrıça'dan "dölleyici söz"ün kudretine
başlangıçta ana tanrıça vardı
"dölleyici söz"ün kudreti

ikinci bölüm: ataerkil sistemin ayırt edici özelliği:
kadın bedeninin toplumsal denetimi
eski mezopotamya'dan kaynaklanan bir sistem: ataerkillik
"beni kadın yaratmayan tanrıya şükürler olsun"
kadınları peşinden sürükleyen bir din: hıristiyanlık
eksiksiz ve mutlak bir tektanrıcılık: islamiyet

üçüncü bölüm: insanı kendisine karşı bölen kutuplaşma:
ruh-beden karşıtlığı
batı felsefesinde ruh-madde ikiliği
islamiyet'in bedene yaklaşımı farklı mı?

dördüncü bölüm: bugünkü köktendinci yükselişin de odağı:
kadının konumu ve denetimi
dinde kadınlara çekici gelen nedir?
amerika'da köktendincilik: liberalizme karşı bir meydan okuma
iran'da köktendincilik:
moderniteye karşı bir meydan okuma

sonuç: kendi adını koymaya cesaret etmek
notlar
kaynakça