icaz - youreads

  1. az sözle çok şey ifade etme; veciz söyleme; sözü kısaltma; çok manaya gelen muhtasar ifade

    edebiyatta az sözle çok şey anlatma sanatıdır. bir mesajı veya bir düşünceyi kısa ve özlü bir ifadeyle etkileyici bir biçimde anlatma becerisi, karşısındakileri kendisine karşılık vermede acze düşürecek denli veciz söyleme becerisine muktedir olma, aciz bırakma anlamlarına gelir.

    not: kelimenin kökeni arapçadır.