1. desteklediğim topluluk. kadınların dünyayı daha iyi yöneticeğini düşünüyorum.

  not : özel günlerinizde görelerinizi başka arkadaşlarınıza devrediniz .
 2. çeyrek altın günü yapılacaksa neden olmasın, böyle bir listeye ihtiyaç var evet. geçmişten günümüze kadın lider yöneticilerin akışı üzerine şu alıntı üzerinden gidelim;
  liderlik kavramı insanlık tarihiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkmış ve üzerindeki sır perdesi hala tam
  olarak kaldırılamamıştır. bu bağlamda liderlik ve liderlerin sahip olması gereken özellikler de uzun
  yıllardır pek çok araştırmaya konu olmuştur. bununla birlikte değişen dünya düzeni ve artan rekabet
  ortamında başarılı bir yöneticinin liderlik özellikleri göstermesi beklenmektedir.
  kadınların iş yaşamına dahil olması ve hayatın her alanında daha aktif rol alması bu konuda yapılan
  araştırmaları çeşitlendirmiştir. bu araştırmalara bağlı olarak yapılan bu çalışmada kadın
  yöneticilerin liderlik özellikleri ortaya konulmaktadır. türkiye’deki üniversitelerde rektör olarak
  görev yapan kadın yöneticilerin liderlik özellikleri nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi
  kullanılarak belirlenmiştir.
  araştırmaya dahil olan kadın rektörlerin farklı liderlik özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir. kadın
  rektörlerin en belirgin üç liderlik özelliği sırasıyla; “takım ruhuna sahip olma”, “iletişim becerisine
  sahibi olma” ve “bireysel yetkinlikler” olarak belirlenmiştir. liderlik tipi perspektifinde
  değerlendirildiğinde a, e ve g rektörlerinin demokratik, b rektörünün katılımcı, c rektörünün koç, d
  rektörünün hız belirleyici ve f rektörünün ise vizyoner lider tiplerine yakın olduğu sonucu ortaya
  çıkmaktadır.
  anahtar kelimeler: liderlik, liderlik özellikleri, kadın yöneticiler, kadın rektörler.
  jel kodları: m1.
  abstract
  the concept of leadership emerged isochronal with the history of mankind, and the mystery on that
  still could not be completely removed. within this concept, leadership and leaders’ characteristics
  became subjects of many researches for years. however, in an increasingly competitive environment
  and changing world, a successful manager is being expected to show leadership qualities.
  inclusion of women in the business life and taking more active role in all areas of life, has multiplied
  the researches on this subject. in this research, which was made based on those researches;


  süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014 yüksek lisans tezinden derlenmiştir.
  1
  süleyman demirel üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, mervenurmert@gmail.com
  2
  süleyman demirel üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, işletme bölümü,
  hasanibicioglu@sdu.edu.tr
  3
  süleyman demirel üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, turizm işletmeciliği bölümü,
  munireciftci@sdu.edu.tr
  mert şencan – ibicioğlu – karabekir
  242
  2015
  leadership characteristics of women managers were identified by using content analyzing out of the
  qualitative research methods.
  it has been found out that the subject female rectors within this study exposed different leadership
  characteristics. the main three characteristics of the female rectors respectively are "having team
  soul", "having communication skill" and "personal capabilities". when it is evaluated on the
  leadership type, it is being seen that a, e and g rectors are democratic, b rector is pacesetting, c
  rector is coach, d rector is affiliative, and f rector is visionary type.
  key words: leadership, leadership characteristics, female executive, female rectors.
  jel codes: m1.
  1. giriş
  insanların topluluklar halinde yaşaması, tek başına yapamadıkları işleri birlikte başarmak
  adına kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. bununla birlikte topluluk halinde yaşamanın
  gereklerinden biri olarak, toplulukları yönetecek ve yönlendirecek bireylere yani liderlere
  olan doğal ihtiyaç ortaya çıkmıştır. liderlik konusu insanlık tarihiyle eş zamanlı olmakla
  birlikte, liderlik üzerine yapılan çalışmalar da literatürde uzun yıllardır oldukça hacimli bir
  yer kaplamaktadır. liderlik tanımı, liderlerin özellikleri ve diğer insanlardan farkları
  yapılan araştırmaların temelini oluşturmaktadır.
  liderlik; lider, izleyiciler ve koşullar şeklinde belirlenen olguların bir fonksiyonu olarak
  tanımlanmakla birlikte, etkili bir lider bu üç bileşeni uyumlu bir şekilde idare
  edebilmektedir. bu açıdan lider, değişen koşullara karşı yeniliklere ayak uydurabilen ve
  hem kendini hem de izleyicileri bu koşullar perspektifinde geliştirerek, yeni hedeflere
  ulaşmak için motive edip, yönlendiren kişi olarak tanımlanabilir.
  değişen dünya düzeninde, globalleşmenin de beraberinde getirdiği artan rekabet ortamında
  değişim ve yenileşme hareketleri önem kazanmıştır. günümüzde işletmelerin değişen
  dünya düzenine ayak uydurabilmesi ve rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için de bu
  özelliklere sahip lider yöneticilere ihtiyacı olduğu bir gerçektir. diğer yandan, bu değişim
  ve yenileşme hareketleri ile birlikte kadınların sosyal yaşamda her alanda kendilerini
  göstermeye başlamaları, yönetici pozisyonunda da kadınların yer almalarını beraberinde
  getirmiştir. ancak bu süreçte kadınların karşılaştığı pek çok sorun söz konusu olmuştur.
  kadınların iş yaşamında aktif rol almaları ile birlikte bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar da
  hız kazanmıştır .

  bu çalışmalar
  genellikle yönetici kadınların yönetim becerileri, liderlik vasıfları ve bu bağlamda erkek
  yöneticilerle karşılaştırılmaları ile ilgili olmuştur. özel ve devlet kurumlarında çeşitli
  sektörler üzerinde yapılan çalışmalar mevcut olmasına karşın, özellikle akademik örgütler
  olan üniversite yönetimi ve kadın rektörler ile ilgili bu anlamda bir çalışma
  bulunmamaktadır. literatürdeki bu eksiği doldurmak adına “kadın yöneticiler”in liderlik
  özellikleri bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. araştırmanın kapsamı doğrultusunda
  2013 yılı itibariyle mevcut kadın rektörlerin liderlik özelliklerini incelemek adına, trt
  okul kanalında yayınlanan “rektörler anlatıyor” programına ait videolar inceleme
  kapsamına alınmıştır. programa katılan 7 kadın rektör örneklem olarak seçilmiş, rektörlerin
  yapmış olduğu röportaj videoları çözümlenerek nitel araştırma yöntemlerinden içerik
  analizine tabi tutulmuştur.
  kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin incelenmesi: türkiye'deki kadın rektörler üzerine
  243
  c.20, s.1
  2. kavramsal çerçeve
  2.1. liderlik
  lider kavramının ortaya çıkışı insanlığın doğuşuyla eş zamanlıdır. çünkü sosyal bir varlık
  olan insanoğlu tarih boyunca yaşamını daha kolay sürdürebilmek ve tek başına
  başaramadığı işlerin üstesinden gelebilmek için çeşitli gruplar içerisinde yaşamak zorunda
  olmuştur. bu grupların da doğası gereği bir yönlendiriciye, üyelerini hedeflerine götürecek
  kişilere ihtiyacı oluşmuştur. farklı amaç ve yöntemlerle bu grupları hatta daha büyük
  kitleleri peşinden sürükleyen bu kişiler liderlerdir.
  liderlik olgusu insanlar için eskiden beri tartışıla gelen bir gizem olmasına karşın, liderlikle
  ilgili bilimsel araştırmalar ancak yirminci yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. sosyal bilimciler
  pek çok araştırmada liderliğin tanımlanmasına odaklanmıştır (yulk, 2010: 20). ancak
  henüz ortak bir tanım üzerinde buluşulamamasına rağmen, pek çok tanımın belli başlı
  birkaç noktada yoğunlaştığı görülmektedir. tablo1 de liderlik tanımlarının gelişme süreci
  verilmektedir.
  tablo 1: liderlik tanımları
  liderlik, hedef oluşturma ve hedefe ulaşma yönündeki grup aktivitelerini
  etkileme sürecidir. stogdill, 1950
  liderlik, bireysel bir davranıştır. bir gurubu paylaşılan bir hedefe
  yönlendirmektir.

  liderlik; kişinin vizyonunu daha geniş bir görüşe yükseltmesi,
  performansını daha yüksek bir standarda çıkartması, kişiliğini normal
  kısıtlarının ötesinde büyütmesi demektir.
  drucker, 1974
  liderlik, çalışanların performansını artıracak etki uyandırmaktır. katz kahn, 1978
  liderlik, belli bir amaç için örgütlenmiş bir grubun faaliyetlerini etkileme
  sürecidir. rauch behling, 1984
  liderlik, anlamlı bir amaca yönelik kolektif bir hedef belirlemek ve bu
  hedefi yerine getirmeye yönelik çaba harcamaya istekli olunmasını
  sağlamaktır.
  jacops jaques, 1990
  liderlik, sabit kültürün dışına çıkabilme ve daha uyumlu evrimsel
  değişim süreçlerini başlatabilme yeteneğidir. schein, 1992
  liderlik, insanların birlikte yaptığı şeyi anlama, anlamlandırma ve
  içselleştirme sürecidir. drath palus, 1994
  liderlik, insanlara bir işi şiddet kullanımı ya da tehdit olmaksızın,
  isteyerek yaptırmaktır. ibicioğlu, 1998
  liderlik, astlara ilham verme, grup hedeflerini oluşturma ve bunlara
  ulaşma ve grubun bağlılığını koruma gibi çok sayıda farklı işlevin bir
  araya gelmesidir.
  casimir, 2001
  liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını
  gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi
  ve yönlendirmesi sürecidir.
  koçel, 2011
  liderlik; amaçların veya vizyonun başarılmasına yönelik grubu
  etkileyebilme yeteneğidir.
  robbinsjudge, 2012
  kaynak: fiedler, 1967: 8; yukl, 2010: 21; robbins udge, 2012: 376; koçel, 2011: 569; cohen, 2010: 20; bolat,
  2008: 2 ve ibicioğlu, 1998: 24’den derlenmiştir.
  mert şencan – ibicioğlu – karabekir
  244
  2015
  bu tanımlara bakıldığında liderliğin belirli bir amaç doğrultusunda insanları etkilemekle
  ilgili bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. bu bağlamda tanımlar temel olarak,
  etkileme/destekleme, gönüllü çaba ve başarı hedefi olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır
  (newstorm davis, 1993: 222).
  fındıkçı (2012: 64)’ya göre lider, meraklı olan kişidir. başkalarına göre nerede olduğunu
  bilmek istediğinden, meraklı olduğu konuların başında kendisi gelir. başka bir deyişle lider
  kendi etkileşim analizini (fütz: fırsatlar, üstünlükleri, tehditler, zayıflıklar) etkin bir
  şekilde yapan kişidir. lider kendini ve grubunu tanıyarak üstünlük ve zayıflıklarını belirler,
  daha sonra ise çevredeki olası fırsat ve tehditlere göre amaç ve faaliyetlerini belirler ve
  yürütür. bu konuyla ilgili drucker’ın da benzer bir yöntem olarak “kendini dinlemek” ve
  “pencereden dışarı bakmak” tabirlerini kullandığı, ona göre çevredeki fırsatları yakalamak
  gerektiğini ifade ettiği görülmüştür (cohen, 2010: 43-45).
  2.2. lider yöneticilik
  yönetimin babası (yönetim biliminin öncülerinden) olarak bilinen drucker (2009: 49-
  52)’ın ifadelerinden yola çıkarak yönetici, belirlediği bir hedef için çalışanları örgütleyen ve
  motive eden daha sonra bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik ölçümler ve
  değerlendirmeler yaparak sonuçlara göre kendisi dahil tüm çalışanların eğitim ve gelişimini
  sağlayan kişi olarak tanımlanabilir. başka bir deyişle yöneticilik, beşeri ve maddi
  kaynakları ve zaman faktörünü etkili bir şekilde kullanarak sonuca ulaşmayı hedefleyen bir
  süreçtir (şimşek, vd., 2011: 237). bu süreçte yönetici makamın verdiği yetki ile kaynakları
  kullanır ve sonuca ulaşır.
  diğer yandan değişen dünya dinamikleri yönetimde farklı bakış açılarını ve farklı
  yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. geleneksel yönetim anlayışının yerini modern
  yönetim anlayışının alması ile birlikte yöneticilerin özellikleri de önemli bir araştırma
  konusu olmuştur. yapılan bu araştırma sonuçlarının ortak noktası, örgütlerin ihtiyacı olan
  değişimi ve farklılıkları yönetebilecek kapasiteye sahip, lider yöneticilerin gerekliliğidir.
  2.3. liderlerin sahip olması gereken özellikler
  warren bennis (1999: 2)’e göre “liderlik güzelliğe benzer ve tanımlanması zordur, ama
  gördüğünüzde onu tanırsınız.”. çünkü liderlik, herhangi bir insandan daha farklı, daha
  değişik, daha fazla, daha renkli, daha derin bir kapasiteler bütününe sahip olmaktır
  (fındıkçı, 2012: 73). buna rağmen, her ne kadar tanımlanması güç olsa da, literatürde
  lider’i tanımlayan araştırmalara bakıldığında daha çok bir liderde olması gereken özellikler
  tartışılmış ve bunun üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. başarılı bir lider olmak için sahip
  olunması gereken özellikler aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır:
  kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin incelenmesi: türkiye'deki kadın rektörler üzerine
  245
  c.20, s.1
  tablo 2: liderin sahip olması gereken özellikler
  liderin sahip olmasi gereken özellikler
  takim ruhuna sahip
  olma
   ‘biz’ kavramını kullanma
   takım üyeleri arasında ayrım yapmama
   yönetişim becerisine sahip olma
   izleyicilere faaliyetlerinde destek olma
   gerekli kurumlarla iş birliği yapma/bilgili kişilere
  danışma
   izleyicilerle içli dışlı olma
   görev ve sorumluluk paylaşımı yapabilme/yetki
  devrinde bulunma
   görev paylaşımı
  iletişim becerisine sahip
  olma
   ikna becerisine sahip olma
   tanıtım yeteneği
   empati
   etkili dinleme ve konuşma/hazır cevap olma
  yüksek motivasyon
  sahibi olma  pozitif düşünme
   işinden memnun olma
  cesaret
   sabırlı olma
   zorluklara dayanma
   risk alma
  sosyal özelliklere
  sahip olma
   sosyal ve sportif faaliyetlere önem verme
   sosyal fayda sağlama
   insani ve ahlaki değerlere duyarlı olma
  öngörülü olma
   çok yönlü düşünme/ olayları analiz etme ve yorumlama
   gelecekteki fırsat ve tehditleri görme
   geleceğe yönelik strateji belirleme
  hedef gösterme
   hedefe yönelik görev belirleme
   görevlerin açık ve net olması
   görevi izleyicilere benimsetme
   standart oluşturma/ standartlara uydurma
   standartı kontrol etme
   mentörlük yapma
  vizyon sahibi olma
   uluslararası bakış açısı
   vizyona inanama/ kendini adama
   vizyonun açık ve net olması
   vizyonun tek noktaya odaklanması
  vizyonu izleyicilere
  benimsetme
   izleyicileri yönlendirme ve özendirme
   uygulama için çaba sarf etme
   bireysel amaçları örgütün amacıyla bütünleştirme
  bireysel yetkinlikler
   özgüvenli sahibi olma/ iddialı olma
   bilgi birikimine sahip olma
   tecrübe sahibi olma
   girişimciliğe önem verme
   anaçlık
   dürüstlük/ şeffaflık
   iş becerisine sahip olma
  kaynak: yıldız, 2013: 27-28; başaran, 2004: 81-82; barutçugil, 2004: 265-267; güney, 2012: 37-38 ve
  hesselbein,1999: 13’den derlenmiştir.
  mert şencan – ibicioğlu – karabekir
  246
  2015
  2.4. kadın liderlik
  kadın liderlik kavramı tarihin her döneminde çarpıcı örneklerle karşımıza çıkmaktadır.
  fakat kadınların liderliği bu örneklere rağmen tartışılmış ve kadınların lider olup
  olamayacağı üzerine pek çok fikir ortaya atılmıştır. batı geleneğinde sokrates, “örneğin
  yün eğirmek gibi kadınların daha çok şey bildiği alanlarda, lider olmak haklarıdır.” diyerek,
  bir konu hakkında bilgin ne kadar çoksa otoritenin de o kadar çok olacağını vurgulamıştır.
  fakat sokrates yün eğirme konusunda erkekleri yöneten bir kadının, bir savaş gemisinin
  komutanlığını yapmayı öğrenip öğrenemeyeceği konusunda bir yorumda bulunmamıştır
  (adair, 2005: 280).
  buna karşın tarih boyunca politik ve askeri alanlarda pek çok kadın lider karşımıza
  çıkmaktadır. hatta birçok kabile ve krallıkta, ölen kralın bir oğlu yoksa en büyük kızın
  tahta geçmesi yasalar gereği olmuştur (adair, 2005: 279). 93 harbi sırasında henüz 20
  yaşında bir gelin olan nene hatun’un savaş alanında gösterdiği azim ve hırslı mücadelesi
  yöre halkına örnek olmuş ve onları peşinden sürükleyip, tarihimizdeki bir hizmetkâr lider
  olarak askeri alanlarda da kadın liderlerin olduğunu göstermiştir. tarihe adını altın
  harflerle yazdıran bir başka kadın lider ise, bilim alanında ilk nobel ödülünü alarak
  kadınlara önderlik etmiş olan marie curie olmuştur. (fındıkçı, 2012: 428-429).
  bunların dışında, tarihte genellikle erkeklerin hakim olduğu alanlardan bir diğeri olan
  politikada ise pek çok kadın lider karşımıza çıkmaktadır. sirimavo bandaranaike, indira
  gandhi, margaret thatcher, benazir butto ve tansu çiller de ülkelerinin ve dünyanın ilk
  kadın başkanları olarak tarihe geçmiştir (adair, 2005: 279; çimen, 2012b: 272-273; çimen,
  2012a: 329-334; çimen, 2012b: 329). bu trend genelde erkeklerle bağdaştırılan alanlarda
  daha çok kadın liderin ortaya çıkışını sembolize etmektedir (adair, 2005: 279). bu
  bağlamda kadınların erkeklerin bulunduğu her alanda etkili bir şekilde yer alabildiği
  görülmüştür.
  kadınların, her ne kadar tarihin her döneminde büyük başarılara imza attığı görülmüş olsa
  da, kendini kanıtlaması ve yaşamın bazı alanlarında kendini gösterebilmesi zorlu bir süreç
  olmuştur. tarihsel süreç incelendiğinde, modern anlamda kadının iş hayatına atılması
  ancak sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır (türkkahraman şahin, 2010: 76).
  ülkemizde ise kadınların aktif olarak çalışma yaşamına 1950’li yıllarda katılım
  gösterdikleri tespit edilmiştir (kocacık gökkaya, 2005: 196). buna paralel olarak, nüfus
  ve konut araştırması (nka) sonuçlarına göre 2011 yılında, türkiye’de 15 ve daha yukarı
  yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı erkeklerde %69,2 iken; kadınlarda %25,9
  olmuştur. bu oranla türkiye, avrupa birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların
  işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke olmuştur.
  bütün bunlara rağmen, genel anlamda bakıldığında son yirmi yıl içerisinde iş dünyasında
  yaşanan belki de en büyük devrim kadınların çok yoğun bir şekilde iş yaşamına girmesidir
  (barutçugil, 2002: 14). 2013 yılı tüik verilerine göre türkiye’de kadın hâkim oranı
  %36,3, akademik personel içerisinde kadın profesörlerin oranı %28,1 ve kadın polis oranı
  %5,5 olmuştur. fakat buna karşılık kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı ise
  sadece %9,3 olmuştur (tüik). çalışan kadın sayısındaki artışa ve iş dünyasındaki
  kadınların ağırlığının artmasına karşın üst düzey yönetici ve liderler arasında kadınların
  sayısı çok fazla değildir. bu durum dünyada gelişmiş ülkelerde de benzerlik göstermekle
  birlikte türkiye nispeten iyi konumdadır. ingiltere’de her 20 şirket yöneticisinden yalnızca
  biri kadındır. fransa’nın 30.000 büyük işletmesinin kadın yönetici oranı sadece %7 iken,
  amerika’da önde gelen wall street şirketlerinin %10 yöneticisi kadındır (barutçugil, 2002:
  16).
  kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin incelenmesi: türkiye'deki kadın rektörler üzerine
  247
  c.20, s.1
  virginia woolf “bir kadını, doktor, avukat, devlet memuru olmaktan alıkoyacak hiçbir şey
  olmadığı, tüm yolların açık olduğu zamanlarda bile, onun önüne çıkan pek çok engel ve
  hayalet olduğuna inanıyorum.” derken tam da bu konuya işaret etmektedir (adair, 2005:
  279). kadınlar her ne kadar iş yaşamına girmiş olsalar da bu arenada yükselmelerinin
  engelleyen ve üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerinde problem oluşturan bazı
  bariyerler halen mevcuttur. kadınların yönetimde belli bir düzeyin üzerine yükselmelerini
  engelleyen görünmez engeller olarak tanımlanan “cam tavan” bu bariyerlerden birisidir
  (özyerorhan, 2012: 973). kadın yöneticilerin zamanla iş ortamındaki davranışlarını
  değiştirerek erkek yöneticilerin davranış kalıplarına yaklaşması ve diğer kadın çalışanlara
  erkek yöneticilerinkine benzer tepkiler göstermesi şeklinde tanımlanan “kraliçe arı
  sendromu” ise kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlardan bir diğeridir (zel,
  2002: 41).
  2.5. liderlik tipleri
  bu çalışmada literatürde genel olarak ortak yer alan 6 farklı liderlik üzerinde durulmuş ve
  liderlik tipleri olarak adlandırılmıştır. tablo 3 de liderlik tipleri gösterilmektedir.
  tablo 3: altı liderlik tipine bir bakış
  lider otokratik vizyoner katılımcı demokratik hız
  belirleyici koç
  çalışma
  tarzı
  acil uyum
  talep eder
  insanları bir
  vizyona
  doğru
  harekete
  geçirir
  uyum
  yaratır ve
  duygusal
  bağlar inşa
  eder
  katılım
  sayesinde
  fikir birliği
  oluşturur
  performanslar
  için yüksek
  standartlar
  oluşturur
  insanları
  geleceğe
  yönelik
  olarak
  geliştirir
  ifade tarzı
  “sana
  dediğimi
  yap.”
  “benimle
  gel.”
  “insan
  önceliklidir.”
  “sen ne düşü-
  nüyorsun?”
  “şimdi
  yaptığım gibi
  yap.”
  “bunu dene.”
  duygusal
  zekanın
  altında
  yatan
  yetenekler
  başarmak
  için
  çalışmak,
  girişim,
  özdenetim
  özgüven,
  empati,
  katalizör
  değiştirme
  empati,
  ilişki kurma,
  iletişim
  iş birliği,
  takım
  liderliği,
  iletişim
  vicdanlı
  olma,
  başarmak için
  çalışmak,
  girişim
  başkalarını
  geliştirme,
  empati,
  kendini
  tanıma
  liderlik
  tarzının en
  uygun
  olduğu
  zaman
  kriz
  zamanında,
  revizyon
  başlatmak
  için,
  çalışanlarla
  problem
  olduğunda
  yeni bir
  vizyon
  değiştirmek
  gerektiğinde
  ve ya açık,
  net bir yön
  gerektiğinde
  takımdaki
  bir çatlağı
  iyileştirmek
  ve ya stresli
  durumlarda
  insanları
  motive
  etmek
  gerektiğinde
  ortaklık veya
  uzlaşma
  gerektiğinde
  ya da değerli
  çalışanlardan
  tavsiye almak
  gerektiğinde
  yüksek
  motivasyonlu
  yetkin bir
  takım
  şeklinde hızlı
  sonuç elde
  etmek
  gerektiğinde
  bir çalışanın
  performans
  geliştirmesin
  de ve ya
  uzun dönemli
  dayanıklılık
  geliştirmesi
  için yardım
  etmek
  gerektiğinde
  örgüt iklimi
  üzerindeki
  genel etkisi
  negatif aşırı
  pozitif pozitif pozitif negatif pozitif
  kaynak: goleman, 2000: 82
  goleman’ın tanımladığı ve tabloda özetlenen altı tip liderlikten vizyoner, katılımcı,
  demokratik ve koç tipi liderlikler genellikle performans ve uyum artırıcı olarak
  tanımlanmaktadır. hız belirleyici ve otokratik liderlik tarzları ise sadece bazı özel
  durumlarda verimli olmaktadır. en iyi ve etkili liderler genellikle birden fazla liderlik
  tarzını durumlara uygun olacak şekilde benimseyenler olmakla birlikte bu iki liderlik tipine
  dikkatle yaklaşmak gerekmektedir. çünkü etkili şekilde kullanılmadığında örgütün uyumu
  kısa sürede bozulabilmektedir (barutçugil, 2004: 290)
  mert şencan – ibicioğlu – karabekir
  248
  2015
  3. araştirma
  3.1. araştırmanın amacı ve araştırma soruları
  bu araştırmanın asıl amacı türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yönetici olarak görev
  yapan kadın rektörlerin liderlik özellikleri gösterip göstermediğinin incelenmesidir. bu amaca
  bağlı olarak kadın rektörlerin hangi liderlik özelliklerini taşıdıklarının ve bu özelliklere
  bağlı olarak hangi liderlik tipine yatkın olduklarının bulunması da araştırmanın diğer
  amaçlarıdır. bu amaçlar doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
  araştırma sorusu 1: yükseköğretim kurumlarındaki yöneticiler olarak türkiye'deki kadın
  rektörler liderlik özellikleri gösteriyor mu?
  araştırma sorusu 2: kadın rektörler daha çok hangi lider özelliklerini taşımaktadır?
  araştırma sorusu 3: kadın rektörler liderlik özellikleri bakımından hangi liderlik tipi
  kapsamında değerlendirilebilir?
  3.2. araştırmanın kapsamı ve kısıtları
  “kadın liderlik” konusu bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. araştırmanın kapsamı
  doğrultusunda 2013 yılı itibariyle mevcut kadın rektörlerin liderlik özelliklerini incelemek
  adına, trt okul kanalında yayınlanan “rektörler anlatıyor” programına ait videolar
  inceleme kapsamına alınmıştır.
  araştırmanın tek programın videoları kapsamında değerlendirilmiş olması, mevcut kadın
  rektörlerin hepsine ulaşılamamış olmasından dolayı araştırmanın önemli bir kısıtını
  oluşturmaktadır. ayrıca analiz için videoların kullanılmış olması da yüz yüze görüşme
  gibi yöntemlerle elde edilebilecek verilere oranla daha az verinin elde edilmesi ve 2013
  yılı dışında eski ve yeni rektörlerin araştırılamamış olması araştırmanın diğer
  sınırlılıklarıdır.
  3.3. örneklem
  araştırmanın evreni 2013 yılı itibariyle türkiye’deki 174 üniversitede görevde bulunan 12
  kadın rektör olarak belirlenmiştir. belirlenen evren içerisinden seçilen 7 kadın rektör ise
  araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme
  yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. kolay ulaşılabilir
  örnekleme yöntemi, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ve diğer örnekleme
  yöntemlerini kullanma olanağı olmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir
  (yıldırım şimşek, 2011: 113). ayrıca içerik çözümlemelerinde örneklem belirlenirken
  incelenecek malzeme birkaç aşamadan geçerek belirlenir. ilk aşamada hangi tür medya
  seçileceği belirlenir ve sınırlandırılarak örneklem seçilir (geray, 2004: 108-140).
  bu bilgiler ışığında, araştırmanın örneklemi seçilirken birçok aşamadan geçilmiştir.
  öncelikle kadın rektörlere ait videoların incelenmesine karar verilmiştir. ikinci olarak
  incelenecek videoların rektörlerin doğal halini yansıtması gerektiği için, hazır metinlerden
  yapılan resmi konuşmalar yerine sohbet ortamında geçen programların tercih edilmesine
  karar verilmiştir. ayrıca videoların analiz için yeterli uzunlukta olması gerektiği
  düşünülerek, kısa süreli televizyon haberleri de örneklem dışında tutulmuştur. daha sonra
  incelenecek programa karar verilmesi gerekmiştir ve bu bağlamda rektörleri konuk alan üç
  farklı program arasından 2013 yılında trt okul kanalında yayınlanan “rektörler
  anlatıyor” adlı program seçilmiştir. programa katılan 7 kadın rektör de araştırmanın
  örneklemi olarak belirlenmiştir. örneklem seçiminde rektörlerin çoğunlukla katıldığı ve
  ortalama 30’ar dakika sürmesi sebebiyle analiz için yeterli verilerin elde edilebileceği bir
  program olmasına dikkat edilmiştir. ayrıca bütün kadın rektörler için aynı programın
  değerlendirilmesi incelemenin sağlıklı olabilmesi için tercih edilmiştir.
  kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin incelenmesi: türkiye'deki kadın rektörler üzerine
  249
  c.20, s.1
  3.4. veri toplama yöntemi
  araştırmada veri toplama yöntemi olarak video üzerinden doküman incelemesi yapılmıştır.
  doküman incelemesi, araştırılacak olan olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı ve ya
  görsel materyallerin analizini kapsar (yıldırım şimşek, 2011: 187). araştırma
  kapsamında incelenen videolar rektörlerin üniversitelerini tanıtmak için hazırlanan bir
  program olup, sunucuların bu yönde hazırlamış olduğu bir görüşme formu kapsamında
  ilerlemektedir. bu durum bütün rektörlere benzer sorular sorulduğundan, rektörlerin
  kıyaslanması açısından tercih sebebi olmuştur. ayrıca görüşmenin sohbet ortamında
  geçiyor olması rektörlerin doğal ve kişiliğini yansıtan tavırlar sergilemesini sağlayarak
  verilerin geçerliliğini de artırmıştır.
  3.5. veri analiz yöntemi
  bu araştırmada toplanan verilerin incelenmesi için nitel araştırma tekniklerinden içerik
  analizi (içerik çözümlemesi) yöntemi kullanılmıştır. içerik analizi içeriğin genellikle
  önceden belirlenmiş kategoriler çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini
  sağlayan bir araştırma yöntemidir (geray, 2004: 133). toplanan verileri açıklayacak
  kavram ve ilişkilere ulaşmak, içerik analizinin asıl amacıdır. bu bağlamda içerik analizinde
  yapılan temel işlem, birbirine benzer verileri belirli kavram ve temalar ışığında bir araya
  getirmek ve bunları da okuyucunun anlayacağı şekilde düzenleyerek yorumlamaktır
  (yıldırım şimşek, 2011: 227).
  içerik analizi tekniğinin bir başka amacı ise, bir söylemi anlamada ve yorumlamada, öznel
  etkenlerden kurtularak nesnel okuma ilkeleri getirmeyi sağlamaktır. bir başka deyişle içerik
  analizi, içeriğin örtülü anlamını, yani mesajın arka planda içerdiği anlamı araştırmak için
  kullanılan bir tekniktir (kılıçaslan, 2008: 71). buna paralel olarak içerik analizinde nitel
  verilerin daha soyut kavramlar haline getirilerek nicel verilere dönüştürülmesi hedeflendiği
  söylenebilir.
  nitel araştırmalarda toplanan verilerin analiz edilmesi, “verilerin kodlanması”, “temaların
  bulunması”, “kodların ve temaların düzenlenmesi” ve “bulguların tanımlanması ve
  yorumlanması” aşamalarından oluşmaktadır (yıldırım şimşek, 2011: 228-238). bu
  perspektifte çalışma sırasında takip edilen yol haritası olarak, araştırmanın aşamaları şekil
  1’de verilmiştir.
  şekil 1: araştırmanın yol haritası
  videoların
  çözümlenerek
  yazıya
  geçirilmesi
  video
  verilerinin
  düzenlenmesi
  anlamlı veri
  birimlerinin
  saptanması
  kuramsal
  çerçevede
  taslak temaların
  belirlenmesi
  verilerin
  ayrıntılı
  kodlamasının
  yapılması
  taslak temalara
  göre alt
  kodların ve
  kodların
  düzenlenmesi
  taslak temaların
  kontrol edilmesi
  ve
  kesinleştirilmesi
  temalar arası
  ilişkilerin
  saptanması
  temaların araştırma
  soruları kapsamında
  kategorize edilmesi
  kod ve temalara göre verilerin
  betimlenmesi, açıklanması,
  yorumlanması ve görsel hale
  getirilmesi
  araştırma
  sonuçlarının
  yazılması
  mert şencan – ibicioğlu – karabekir
  250
  2015
  araştırmanın kodlama aşamasında temalar, kavramsal çerçevede yer verilen “liderlerin
  özellikleri” başlığı altındaki özellikler temel alınarak oluşturulmuştur. taslak temalara
  uygun olarak metinler içerisinden kodlar ve alt kodlar belirlenmiştir.
  nitel araştırmalarda geçerlilik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve
  olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelmektedir. araştırılan olgu ve olaylar hakkında
  bütüncül bir resim oluşturulması için meslektaş teyidi gibi ek yöntemlerden yararlanılır.
  nitel araştırmalarda araştırmacı esnek davranabilir. bu durum araştırmanın geçerliliğini
  olumlu yönde etkilemektedir (yıldırım şimşek, 2011: 255-256) taslak temaların
  belirlenmesi, verilerin ayrıntılı kodlaması, taslak temalara göre alt kodların ve kodların
  düzenlenmesi, taslak kodların kontrol edilerek kesinleştirilmesi ve temalar arasındaki
  ilişkilerin belirlenerek araştırma soruları kapsamında kategorize edilmesi aşamaları
  araştırmayı yapan ve bu konuda uzman (meslektaş teyidi) 3 kişi tarafından
  değerlendirilmiştir.
  nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi de kendi içerisinde çeşitli yöntemler
  barındırmaktadır. frekans analizi, kategorisel analiz, değerlendirici analiz ve ilişki analizi
  bunlardan bazılarıdır. araştırma kapsamında içerik analizi tekniklerinden frekans analizi ve
  kategorisel analiz kullanılmıştır. frekans analizi, içerik analizinde ilk kullanılan yöntem
  olmakla birlikte, birim veya öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal olarak görülme sıklığını
  ortaya koyar. bu da belirlenen öğenin yoğunluğunu ve önemini anlamayı sağlar. frekans
  analizi sonunda öğeler önem sırasına konularak, sıklığa dayalı bir sınıflama yapılır.
  kategorisel analiz ise ilk kullanılan tekniklerden bir diğeridir. kategorisel analiz, belirli bir
  mesajın önce birimlere bölünmesi (kodlama) ve bu birimlerin belirli kriterler çerçevesinde
  kategorilere ayrılmasıdır. burada kategorilerin homojen, ayırt edici, objektif olması,
  bütünsellik taşıması, amaca uygun ve anlamlı olması gerekir (bilgin, 2006: 18-24).
  4. araştirmanin bulgulari
  4.1. demografik bulgular
  türkiye’deki 108 devlet üniversitesinde 7 ve 66 vakıf üniversitesi 5 olmak üzere toplam
  174 üniversitede 12 kadın rektör olduğu tespit edilmiş olup, araştırmaya konu olan kadın
  rektörlerin 5’inin (%71,43) devlet üniversitesinde, 2’sinin ise (%28,57) vakıf
  üniversitesinde görev yaptığı belirlenmiştir. kadın rektörlerin 3’ünü (%42,86) uzmanlık
  alanı sosyal bilimlerde iken, 2’sinin (%28,57) fen bilimleri ve 2’sinin (%28,57) de sağlık
  bilimleri alanında uzmanlığının olduğu görülmüştür. özel olarak rektörlerin uzmanlık
  alanları türk dili ve edebiyatı, hukuk, tarih, tıp, endüstri mühendisliği ve nükleer fizik
  alanlarında olduğu belirlenmiştir.
  araştırma kapsamında incelenen rektörlerin hizmet yılları, 1’i (%14,29) 20 yılın altında,
  4’ü (%57,14) 21-29 yıl arası ve 2’si de (%28,57) 30 yıl ve üzeri olarak tespit edilmiştir.
  ayrıca rektörlerden 2’si (%28,57) bulunduğu üniversitenin kurucu rektörü iken; 5’inin
  (%71,43) kurucu rektör olmadığı tespit edilmiştir. dolayısıyla kadın rektörlerin hazır
  düzeni devam ettirmek yerine sıfırdan düzen oluşturmak konusunda da örnekler verdiği
  görülmüştür.
  kadın rektörlerin hepsinin evli olduğu tespit edilmiş olup, 1 kişinin (%14,29) çocuğu
  olmadığı, 1 kişinin (%14,29) tek çocuklu, 1 kişinin (%14,29) 3 çocuklu ve 4 kişinin de
  (%57,14) 2 çocuk annesi olduğu belirlenmiştir. bu durum literatürde belirtilenin (kocacık
  gökkaya, 2005; türktan, 2010; negiz yemen, 2011) aksine evlilik ve çocuk sahibi
  olmanın kadın liderlerin önünde birer engel olmadığını göstermektedir.
 3. zamanında cinsiyetçi,ayrımcı diye beni linç edenler şimdi kadın erkek diye gruplara ayrılıp birbirlerini yemeye başlamış.ne garip insanlarsınız ya.
 4. eril dil ve cinsiyetçi söylem ile mücadele etmenin yanısıra gündeme taşıyabilecekleri başlıklarla çeşitli alanlarda (kamusal alan, çalışma hayatı, siyasette temsil vb.) cinsiyet eşitsizliği konularında sözlükte farkındalık yaratabileceklerini umduğum youserlar.
 5. çok itibar edilirse sözlüğe zarar verecek başlık tipidir. böyle böyle çok sözlüğün yandığını gördüm. tadında bırakalım beyler olaysız dağılalım provokasyonlara gelmeyelim