1. göç kavramı, basit olarak bir nüfus topluluğunun bir bölgeden başka bir bölgeye olan hareketi olarak görülsede neden ve sonuçları itibariyle bunun çok ötesinde yer almaktadır. dünya tarihin tüm dönemlerinde kapsamlı ya da sınırlı olmak üzere birçok göç hareketine rastlamak mümkündür.

  göç olgusunun tarihsel arkaplanına bakarsak, dünya tarihindeki göçler geniş bir perspektifle ele alındığında, günümüzden 40.000 yıl öncesi ilk insan göçleri, 40.000 ve 15.000 yıl öncesi arasında gerçekleşen kuzeye ve amerika bölgesine olan göçler, 15.000 ve 5.000 yıl öncesi arasındaki tarım göçleri, milattan önce 3.000 ve milattan sonra 500 arasındaki ticari göçler, 500 ve 1.400 yılları arasında yaşanan göç dalgaları, 1.400 ve 1.700 yılları arasında okyanus ötesi göçler, 1.700 ve 1.900 yılları arasında işgücü göçleri ve 1.900’lü yıllardan günümüze değin devam eden şehirleşme göçleri şeklinde bir kategorilendirme yapabiliriz.

  göçün durağan bir olgu değil de neden ve sonuçları ile birlikte algılanan bir süreç olması, göçün bir tanımının yapılması, ölçülmesi, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanmasını karmaşık bir hale getirmektedir.

  göç, türk dil kurumu güncel türkçe sözlüğü’ne göre, “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret.” olarak tanımlanmaktadır. başka bir tanıma göre göç, bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı hareketini içerir. daha kısa ve soyut bir tanıma göre göç, insanların belirli bir zaman boyutunda bir yerleşim alanından baka bir yerleşim alanına geçişidir.
  yalan
 2. iktisadî, siyasî veya sosyal nedenlerle bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine doğru gerçekleşen nüfus hareketleri. kitlesel taşınma hareketi, topluluk hâlinde hareket ederek yaşam yeri veya yerleşim yeri değiştirme.

  (bkz: hicret) (bkz: muhaceret)