1. 'hükmetmek' anlamındaki kazâ kökünden türemiş olup 'ileri sürülen iddia, mesele' manasına gelir. terim anlamı olarak 'iki veya daha fazla kavram arasında belirli bağlar olduğunu ileri süren söz, ispat edilmesi mümkün cümle, iddiayı kanıtlamak amacıyla ortaya konan delil' gibi anlamlara gelir. mantık biliminde ise, kıyası oluşturan önermeler, demektir. galat-ı meşhur olan 'kazın ayağı öyle değil' deyiminin aslı 'kaziyye öyle değil' olmalıdır. verilen hükmün, olması gerekenden farklı olduğunu belirtir bir deyimdir.