• youreads puanı (6.67)
 1. cumhuriyet zor şartlar altında kurulmasına ve misak-ı milli sınırlarına çekilmek zorunda kalmasına rağmen, dünyadaki ortak kültür ve soy birliğine sahip topluluklara duyarsız kalmamıştır. ülke şartlarına ve dünya konjonktürüne bağlı olarak çoğu zaman uzak durmak mecburiyetinde kalması bu konuda ilgisiz olduğunu göstermez. zaten demir perdenin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan yeni durumda hemen hareketlenme başlamıştır. her alanda işbirliği yolları aranırken, hemen atılan adımlardan birisi “büyük öğrenci projesi” olmuştur.  büyük öğrenci projesi’nin çıkış noktası

  türk cumhuriyetleri ile türk ve akraba toplulukları, uzun yıllar türkiye’den ve birbirlerinden uzak, çeşitli baskı ve yabancılaştırma uygulamalarına maruz kalmışlardır. bu süre içinde maddî ve manevî tahribata uğradılar. iletişim imkânlarından da mahrum kaldıkları için ortak değerler de zarar gördü.

  bahse konu olan türk ülkeleri, tarihî dönüm noktası sayılan sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği (sscb)’nin 1991 yılında dağılmasından sonra, yeni bir sürece girildi. bu süreçte yeni şartlarla yeni imkân ve fırsatlar ortaya çıktı. millî istiklâline kavuşan bu ülkeler, kendi kaderlerini tayinle kendi istikbâllerini de kurma yoluna girdiler. bu şartlarda kendi ayakları üzerinde durma çabasına giren türk cumhuriyetleri ile türk ve akraba toplulukları, birer millî devlet olmak için gereken içtimaî, iktisadî, kültürel ve eğitim sahalarında gerekli alt yapıdan mahrum bulunmaktaydılar.

  türk cumhuriyetleri ile türk ve akraba topluluklarının başta eğitim olmak üzere birçok ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için türkiye’nin her sahada acilen yardım elini uzatması gerekiyordu. türkiye cumhuriyeti devleti, bu şartları değerlendirerek üzerine düşen tarihî görevi yerine getirdi.  büyük öğrenci projesi’nin gayesi

  bu proje, türkiye’nin kardeş ülke ve topluluklarla ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı tesis etmek ve onlara her türlü desteği sağlaması amacıyla 1992 yılında başlatılmıştır. dolayısıyla büyük hayatî önemi haizdir.

  ayrıca stratejik öneme sahip olan bu faaliyet, özellikle başladığı tarihten itibaren büyük öğrenci projesi’nin etki alanı genişleyerek yeni hedeflere yönelmiştir.

  bu proje, türk cumhuriyetleri ile türk ve akraba topluluklarının eğitim düzeylerini arttırmak, yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak, türkiye dostu bir nesil yetiştirmek ve türk dünyası ile kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak gibi amaçlar taşımaktadır. türkiye’nin türk dünyasına yönelik olarak yürüttüğü en büyük ve en önemli projelerinin başında gelmektedir.