üç aylar - youreads

 1. receb-i şerîfîn fazîletine dâir ulemâdan birçok nakil gelmiştir ki, biz de bunlardan bazısını rivayet edelim. ebû bekr el-verrak el-belhî (radıyallâhu anh) şöyle demiştir: “receb ayı, ekim yapma ayı; şa’bân ayı, ekim sulama ayı; ramazan ayı ise ekimin hasat ayıdır.”

  yine buyurmuştur ki: “receb ayı rüzgar gibi, şa’bân ayı bulut gibi, ramazan ayı ise yağmur gibidir.”

  zünnûn-u mısrî (radıyallâhu anh) şöyle buyurmuştur: “receb günahları bırakmak, şa’bân ibadetlere yönelmek, ramazan ise dereceler beklentisine girmek içindir. günahları bırakmayan, ibadetlere yönelmeyen ve mertebelere heveslenmeyen kimse, boş işlerle uğraşanlardandır.”

  yine buyurmuştur ki: “herkes ektiğini biçer ve yaptığıyla cezalandırılır. ekim ayı olan recebde, ziraati zayi eden kişi, hasat zamanı olan ramazanda pişman olur ve (onda da dengeyi sağlayamayacağı için) kötü sonuca ulaştığında iyi beklentileri boşa çıkar.”

  sâlihlerden biri şöyle buyurmuştur: “sene bir ağaç gibi kabul edilirse, receb o ağacın yaprak açma dönemi, şa’bân meyve verme mevsimi, ramazan ise o ürünlerin toplama zamanıdır. o mahsülleri devşirenler ise müminlerdir.

  ibadet tohumunu recebde ekmeyen, şa’bân ayında da o tohumu gözyaşıyla sulamayan kişi, ramazandaki rahmet hasadına nasıl ulaşabilir?!”

  buyrulmuştur ki: “receb cefâyı terk etmek için, şa’bân amel ve vefa için, ramazan ise sıdk ve safâ içindir. receb tevbe ayıdır, şa’bân muhabbet ayıdır, ramazan ise kurbet (mânevî yakınlık) ayıdır. receb hürmet ayıdır, şa’bân hizmet ayı, ramazan ise nimet ayıdır.

  receb allâh-u te’âlâ’nın sevapları kat kat artırdığı bir aydır, şa’bân günahların örtüldüğü bir aydır, ramazan ise üstün kerametlerin beklendiği ve kalplerin nurlandığı bir aydır. receb hayırda ileri gidenlerin ayı, şa’bân orta gidenlerin ayı, ramazan ise günahkarların ayıdır. receb bedeni arındırır, şa’bân kalbi paklar, ramazan ise ruhu tathîr eder (temizler).”

  yine şöyle denilmiştir:
  “receb ağaçlar gibi, şa’bân çiçekler gibi, ramazan ise meyveler gibidir. çiçeği olmayan ağacın meyvesi olmayacağı gibi, recebe hürmeti olmayanın, şa’bâna da saygısı olmaz. şa’bâna tâzim etmeyenin ise ramazana saygısı hiç olmaz.” ^:şihâbuddin ahmed el-felenî, tuhfetü’l-ihvan, sh: 10^

  kaynak: receb-i şerif risalesi
 2. Aklıma sürekli şukarikatürü getiren periyot.
 3. sonuncusu ramazandir.
 4. rivayet o dur ki, rivayet edenin rivayeti esnasında, başka bir rivayet ile birleşen nakil ile de kati hale gelmiş olan buyuruya göre "recep ayı, üç ayların başındadır, sonunda değil".

  buradan da görüleceği üzere "üç ayların başı olmanın, diğer çok bilinen aybaşı haliyle bir ilgisi yoktur."