1. bütün varoluş temelinin tek bir kaynaktan doğduğunu söyleyen felsefi öğretiye verilen isim. tekçilik olarak da bilinir.

  materyalistler maddeyi dünyanın temeli olarak görürken, idealistler tin/ ideayı dünyanın temeli olarak ele alır. hegel idealizmi idealist monizmin en belirgin örneğidir.
  ozee
 2. monizm (tekçilik) ve monoizm (tekilcilik) olarak anılan, varlığın oluşumunda tek bir prensibin, tek bir tözün bulunduğunu savunan felsefî, ontolojik ve teolojik görüştür.

  ontolojik * açıdan, evrenin, bilincin, varolan her şeyin tek bir maddeden ve enerjiden meydana geldiğini kabul eder.

  teklik ve çokluk sorununa, çokluğun da bir teklik olduğu ya da tekliğin aynı zamanda çokluğu da bünyesinde barındırdığı bakış açısını getirmiştir. bunu açıklayacak olursak: varlığın oluşumunda tek bir madde vardır. çokluğu, çeşitliliği sağlayan diğer tüm madde ve varlık oluşumları işbu tek maddenin değişimleri ile meydana gelmiştir.

  (bkz: dualizm) ve (bkz: plüralizm) öğretilerinin bir karşıtıdır. (bkz: materyalizm) (bkz: panteizm) ve (bkz: panenteizm) ile de doğrudan ilişkilidir.